Patienterna mycket nöjda med vården inom Beroendecentrum Stockholm

Den årliga patientenkäten ”Vad tycker du om oss?” är en viktig del i Beroendecentrum Stockholms kvalitetsarbete. Resultatet visar att de flesta patienterna är mycket nöjda med den vård och bemötande som de får hos oss.  

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra mottagningar och avdelningar inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka tillgänglighet, bemötande, tilltro till personalens kompetens, information som erhållits, inflytande och tillfredsställelse i stort med behandlingen.

Resultatet visar att merparten av patienterna är mycket nöjda med den vård och behandling som de får inom Beroendecentrum Stockholm.

  • Merparten var mycket nöjda eller nöjda med tillgänglighet och bemötande per telefon (medelvärdena var 8,1 respektive 9,0 på en 10-gradig skala). Endast några procent var mycket missnöjda.
  • Patienterna ansåg också att de blev mycket vänligt (81,5 %) och mycket respektfullt (80,6 %) bemötta på sin mottagning/avdelning (högre än 8 på en 10-gradig skala).
  • Drygt hälften av patienterna (56,9%) ansåg att de hade mycket stort inflytande på behandlingen (8,1 på en 10-gradig skala).
  • Drygt två tredjedelar (72,4 %) av patienterna hade mycket stort förtroende för personalens kunnighet och kompetens.
  • På frågan ”Hur nöjd är du i stort sett med Din behandling?” svarade 67 % att de var ytterst nöjda med behandlingen (8,6 på en 10-gradig skala).

Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta patienterna är mycket nöjda med den vård och bemötande de får inom Beroendecentrum Stockholm. Men några procent är dock mycket missnöjda med den behandling de får. Och för att förhindra att patienterna oplanerat lämnar sin behandling är det viktigt för oss att försöka identifiera och nå de patienter som är mycket missnöjda och i samråd med dessa patienter kan vi göra de förbättringar som behövs och därigenom öka patienttillfredsställelsen.

Publicerad 151008

Publicerad 2015-10-07