Hur ser beroendevården ut i Sverige?

Läs den senaste årsrapporten från Svenskt Beroenderegister (SBR). Utöver statistik från förgående år kan du ta del av reportage och intervjuer om olika forskningsprojekt och förbättringsarbeten inom beroendevården.

SBR är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården i Sverige. Målet är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård. Detta genom att möjliggöra mätning, jämförelse, uppföljning och utvärdering av den beroendevård som ges i landet. 

Idag har SBR över hundra anslutna enheter och alla regioner i landet finns representerade. Det gör det möjligt att se hur beroendevården faktiskt ser ut på ett nationellt plan och göra jämförelser mellan regioner. 

I rapporten för 2019 kan du ta del av statistik* samt läsa olika reportage och intervjuer kopplat till beroendevården. Bland annat medverkar Beroendecentrum Stockholms brukarinflytandesamordnare (BISAM), Christina Paulsrud, i en intervju där hon ger sin syn på kvinnors utsatthet och hur beroendevården kan bli mer jämställd. Du kan ta del av rapporten på SBR:s webbplats.

På SBR:s webbplats kan du också läsa mer om hur registrering i SBR fungerar.

*Statistiken i SBR är avidentifierad, det vill säga att det inte går att identifiera några personliga uppgifter. Du har alltid rätt att få veta i vilka sammanhang dina registeruppgifter har använts och du kan begära information om vilka uppgifter som finns om dig i registret. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Det är kostnadsfritt och du gör det genom att be om ett registerutdrag i en skriftlig ansökan signerad av dig.

Publicerad 2020-09-15