Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Vårdplanen viktigast

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. Du kan läsa om detta under rubriken Vård hos oss/Så fungerar beroendevården/Behandling.

Du kan ha en samordnad individuell vårdplan (SIP) där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammans sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så ska du få en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit men också vad som händer härnäst.

Forum för inflytande och delaktighet

Det finns också finns andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Inom Beroendecentrum Stockholm har vi en brukarinflytandesamordnare, patientforum och brukarråd.

Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Inom Beroendecentrum Stockholm har vi en brukarinflytandesamordnare (BISAM). Det är Christina Paulsrud. Hon bevakar allmänna frågor som rör både dig som är patient och dina närstående. Det är delaktighet och inflytande i beroendevården som hon främst fokuserar på. Däremot har hon inte i uppdrag att handlägga enskilda patientärenden.

Patientforum

Patientforum hålls som ett möte varje vecka inom heldygnsvården. Du som patient erbjuds att delta och lämna synpunkter på den vård du får. Samtidigt kan du få svar på eventuella frågor som du har men också lämna synpunkter eller förslag på hur beroendevården kan bli bättre. Dessa synpunkter från patientforum använder vi sedan för att förbättra och utveckla beroendevården.

Patientforum leds av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM) i samarbete med en av våra chefer. Utöver dessa personer så är det enbart patienter närvarande. Vi skriver även minnesanteckningar från mötet.

Brukarråd

Inom Beroendecentrum Stockholm har vi ett så kallat brukarråd. Där deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Brukarrådets arbete samordnas av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM).

Brukarrådet har möten några gånger under året. Vi skriver även minnesanteckningar från mötet.

Du som patient, eller dina anhöriga, kan komma i kontakt med Brukarrådet via föreningarna eller via vår brukarinflytandesamordnare Christina Paulsrud. Du når vår brukarinflytandesamordnare via Brukarrådets brevlåda. 

Intresseorganisationer

Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Vi vill gärna veta vad du som patient tycker om vården. Om du som patient besöker öppenvården erbjuds du att delta i en patientenkät, som delas ut under två veckor på våren och två veckor på hösten. Och om du som patient besöker heldygnsvården erbjuds du att besvara några frågor i samband med utskrivning.

Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. För svaren är viktiga för vårt arbete med att utveckla beroendevården.  

Du behöver naturligtvis inte vänta på en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på beroendevården. Under rubriken Synpunkter kan du läsa om hur du kan lämna synpunkter till oss.