För dig som är närstående

Även du som är närstående till en person med beroendeproblem kan få hjälp hos oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om hen vill det. Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hens behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Du kan dock alltid vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns. 

CRAFT-programmet

CRAFT, Community Reiforcement Approach and Family Training, är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående, till exempel föräldrar, syskon, partners eller nära vänner, att förmå en person med beroendeproblem att söka hjälp och påbörja behandling.

I CRAFT utgår man från att det är de närstående till personen med beroendeproblem, som har bäst information om personens beteendemönster och att de också har möjlighet att påverka personens alkohol- och droganvändning och beslut att gå in i behandling.

Programmet bygger på KBT-terapeutiska tillvägagångssätt. Målet är att minska konsumtionen av alkohol eller droger, att få in personen med beroendeproblem i behandling och att den närstående ska förbättra sin livskvalitet.

Den närstående får lära sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan fungera som ett alternativ till alkohol- eller drogberoendet och för att motivera och stärka personen med beroendeproblem att påbörja behandling.

Men programmet innefattar också träning i kommunikationsfärdigheter och i att identifiera och hantera eventuella och våldsamma situationer.

Metadonsektionens anhörigträffar

Tanken med gruppträffarna är att främja välbefinnande och livskvalitet för dig som närstående till patient inom Beroendecentrum Stockholms Metadon och Buprenorfin-verksamhet. Med närstående menas: förälder, syskon, vuxna barn, partner, arbetskamrat, vän eller annan.

Träffarna är i S:t Eriksteamets lokaler. Träffarna har olika teman: 

 • Presentation, förväntningar och önskemål 
  Motivationsfaktorer
 • Beteende, analys och alternativ
 • Problemösning
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Nadja Eriksson, sektionschef/överläkare
 • Positiva förstärkningar och naturliga konsekvenser
 • Förändring
 • En patients egen berättelse och Psykolog Lovisa Alehagen
 • Vidmakthållande av förändring
 • Sammanfattning och utvärdering