Behandling vid opioidberoende, LARO

Metadonsektionen bedriver högspecialiserad vård i form av läkemedelsassisterad behandling för personer med opioidberoende (LARO). Verksamheten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelassisterad behandling vid opioidberoende, HSLF-FS 2016:1.

Behandlingen sker inom Beroendecentrum Stockholm och innebär i korthet att du får stöd att bryta ditt beroende med hjälp av läkemedel. Med långsiktig rehabilitering hjälper vi dig att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare social situation och bättre fysisk och psykisk hälsa. 

Vi har ett nära samarbete med Socialtjänsten, Kriminalvården och övriga vårdgrannar. Verksamheten består av fem öppenvårdsmottagningar. Akuta bedömningar och avgiftningar erbjuds inom heldygnsvårdssektionen vid Sankt Görans Sjukhusområde.

Utöver farmakologisk behandling erbjuder sektionen olika former av psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.  Vi arbetar i tvärprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor och skötare. Vår arbetsterapeut arbetar med funktionsnivåbedömningar och deltar i rehabiliteringsarbetet med fokus på sysselsättning. Sektionen erbjuder anhörigutbildning till närstående.

Vem kan få behandling

Personer som är 20 år och äldre, boende inom Region Stockholm, med ett dokumenterat opioidberoende och som uppfyller kriterierna för läkemedelassisterad behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:1) kan få behandling. Behandlingens mål är en ökad livskvalitet för individen och att kvarstanna i behandling samt få hjälp att leva ett drogfritt liv.

Hur du ansöker 

Vid ansökan om läkemedelsassisterad behandling utfärdas en remiss av läkare från beroendemottagning samt en utredning från patientens socialsekreterare, verksam inom socialtjänstens vuxenenhet. Ansökan tas emot och bereds av sektionens Utredningsenhet som kallar till ett utredningsmöte med patient och socialtjänst.

En läkarremiss bör innehålla:

 • Missbruk/psykiatrisk anamnes
 • Aktuell situation
 • Tidigare behandlingsinsatser
 • Pågående kontakter med vårdgrannar/Socialtjänst

 

Socialtjänstens utredning bör innehålla:

 • Patientens sociala situation:
 • Boende
 • Minderåriga barn
 • Sysselsättning
 • Försörjning/ekonomisk situation
 • Kriminalitet
 • Tidigare behandlingsinsatser

Handläggning av ansökan

Ansökningarna behandlas av Metadonkonferensen som godkänner eller avslår ansökan.

Metadonkonferensen sammanträder 1 gång/månad och består av representanter från beroendevården och socialtjänsten.

Beslutet meddelas sedan till patienten, socialtjänst och remitterande läkare av Utredningsenheten.

*För att underlätta samt förkorta handläggningstiden – skriv ut samtyckesblanketten och fyll i tillsammans med patient och faxa till oss.

SAMTYCKE om samverk och info.doc