Vård vid opioidberoende

Här hittar du som vårdgivare information om vård för opioidberoende patienter inom Beroendecentrum Stockholm.

Vi bedriver läkemedelassisterad behandling för patienter med opioidberoende inom Region Stockholm. Behandlingen regleras av Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende HSLF-FS 2016:1. 

Verksamheten bedrivs i samverkan med socialtjänst, kriminalvård och vårdgrannar inom hälso- och sjukvården. Samverkan sker både på individnivå och på verksamhetsnivå. Socialtjänsten är delaktiga i varje enskilt patientärende samt representerade i olika sammanhang vad gäller intag och utskrivning från behandling.

Verksamheten bedrivs på sex olika öppenvårdsmottagningar som har lite olika inriktning. Akuta bedömningar och avgiftningar erbjuds på Beroendeakuten Stockholm respektive avd 52 och 54 vid S:t Görans sjukhus.

Vem kan få behandling?

Målgruppen är personer som är 20 år och äldre, är folkbokförda i Stockholms län, har ett dokumenterat opiatberoende och uppfyller kriterierna för läkemedelassisterad behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Behandlingens övergripande mål är frihet från beroende och psykosocial rehabilitering.

Hur görs ansökan?

Vid ansökan om läkemedelsassisterad behandling krävs en läkarremiss från en beroendeläkare samt en utredning från patientens socialsekreterare, verksam inom socialtjänstens missbrukssektion. Socialtjänstens utredning bör ge utförlig information avseende patientens levnadshistoria och tidigare insatser från socialtjänst, Region Stockholm och kriminalvård.

Utredningen ska också innefatta en beskrivning av den aktuella situationen samt förslag på psykosociala insatser. Socialtjänstens utredning sänds till Beroendecentrum Stockholms Utredningsenhet.

Utredningsenheten bereder ärendet inför en så kallad konferensen. I beredningen ingår att inhämta fullmakter för patienten för att via journalhandlingar kunna styrka att det föreligger ett opiatberoende.

Konferensen sammanträder 1 gång/månad och består av representanter från den medicinska beroendevården, infektionskliniken samt socialtjänsten. Socialtjänst, remitterande läkare och patienten meddelas när ärendet kommer att tas upp.

Ärendena föredras på en så kallad konferens som kan fatta beslut om accept, avslag och återremiss i avvaktan på ytterligare planering.

Beslut 

Därefter meddelas beslutet till patienten, socialtjänst och remitterande läkare per brev efter konferensen men kan också fås per telefon. Utredningsenheten erbjuder sedan patienten hjälp på en mottagning, som kallar till ett vårdplaneringsmöte.

Vi har även en väl utvecklad samverkan med kriminalvården genom Integrerat team för Opioidberoende Kriminalvårdsklienter (ITOK). Teamet består av personal från såväl kriminalvården som beroendevården. Målsättningen med verksamheten är att skapa utökad samverkan och minska återfallen i kriminalitet.

Teamet har till uppgift att utreda opioidberoende klienter inom kriminalvården, inleda läkemedelsassisterad behandling och koordinera insatserna från kriminalvården, socialtjänsten och den här sektionen inom Beroendecentrum Stockholm. Ansökan till ITOK görs via kriminalvården.

Hur ser behandlingen ut?

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende vilar på flera ben. Ett är givetvis den farmakologiska biten där läkemedel ges för att dämpa suget efter opiater och samtidigt ge en blockad av opiatreceptorerna.

Under behandlingens inledning ges läkemedel under övervakning. I många fall har patienterna en psykiatrisk samsjuklighet och det kan då vara aktuellt med ytterligare farmakologisk behandling. De andra benen bestående av psykologiska och psykosociala insatser är dock lika viktiga för att uppnå ett gott behandlingsresultat.

Vi jobbar med kontaktmannaskap. Kontaktmännen är oftast sjuksköterskor eller skötare och är de som har den dagliga kontakten med patienten under inledningen av behandlingen. Kontaktmännen arbetar utifrån ett MI-baserat förhållningssätt och har uppföljande möten med patienten.

Tillsammans med patienten och samverkanspartners såsom till exempel socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem och boendestödjare upprättas en vårdplan innefattande insatser från mottagningen och från samverkanspartners.

Under behandlingen hålls kontinuerliga uppföljningsmöten med samverkanspartner. På dessa möten uppdateras patientens vårdplan utifrån patientens behov och behandlingsresultat. För att följa upp behandlingsresultatet lämnar patienten urinprover enligt ett individuellt uppgjort schema.

Inom sektionen finns ett flertal psykologer som arbetar med psykologiska utredningar samt med behandlingsinsatser. Behandlingsinsatserna sker dels individuellt men även i grupp. Gruppbehandlingarna som erbjuds är bland annat Återfallsprevention, Färdighetsträning vid neuropsykiatriska funktionshinder, Acceptance and comittment therapy (ACT) och mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Samverkan med Stockholms stad

Den här sektionen inom Beroendecentrum Stockholm och Socialtjänsten inom Stockholms Stad har slutit en överenskommelse om rutiner för samverkan mellan parterna.

Rutinerna syftar till att fungera som ett stöd för verksamheterna och har som målsättning att stimulera till upprättandet och uppföljningen av en samordnad individuell plan för de patienter som är i behov av insatser från båda huvudmännen. Överenskommelsen är utarbetad av en partssammansatt grupp bestående av chefer från missbrukssektionerna ute på stadsdelarna samt chefer från Beroendecentrum Stockholm.

Vi har en lång tradition av god samverkan med socialtjänsten och genom den här överenskommelsen hoppas sektionen kunna tydliggöra hur samverkan ska ske för att erbjuda bästa möjliga vård till patienterna. Förhoppningen är att kunna sluta en liknande överenskommelse med övriga kommuner i länet.

Du som är intresserad kan läsa överenskommelsen här: Överenskommelse avseende rutiner mellan Stockholm Stad och Metadonsektionen.pdf