Inflytande och delaktighet, synpunkter och klagomål

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder.

Inflytande och delaktighet i vården

Ett första steg för att vården vi ger ska bli så bra som möjligt är att du som patient kan vara delaktig i de beslut som tas gällande din vård hos oss. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.

I första hand är det din behandlare som är ansvarig för att bjuda in till delaktighet i planeringen av din vård. Tillsammans kommer ni överens om hur din vårdplan ska se ut.

Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

På Beroendecentrum Stockholm finns en brukarinflytandesamordnare, BISAM. Det är en person som har egen erfarenhet av beroende och beroendevård, och som jobbar med patientinflytandet i verksamheten. Syftet är att öka delaktighet och inflytande för alla patienter, samt levandegöra patientperspektivet i hela verksamheten.

Exempel på vad BISAM jobbar med:

 • samordnar patientenkäter
 • leder patientforum
 • arrangerar utbildningar
 • samordnar brukarråd
 • säkerställer patientperspektivet i klinikens utvecklingsarbete
 • initierar och driver olika patientaktiviteter.

Patientforum på avdelningarna

I heldygnsvården hålls patientforum en gång i veckan. Det är en mötesform som erbjuds inom psykiatrin för att öka ditt inflytande som patient. Här kan du tycka till om vården och din vistelse på avdelningen. Resultaten lyfts sedan av vår brukarinflytandesamordnare till ledningen och används i klinikens utvecklingsarbete. Det är på så sätt en bra möjlighet att påverka beroendevården.

Utöver patientforum ska det på varje avdelning finnas förslagslådor där du som patient kan lämna in idéer och synpunkter skriftligt.

Patientenkät

Två gånger om året (en gång på hösten och en gång på våren) samlar vi in synpunkter från patienter i öppenvården genom patientenkäter. Patientenkäterna delas ut under två veckor. Det är frivilligt att delta och enkäten besvaras anonymt.

Patienter i heldygnsvård erbjuds att svara på patientenkäten i samband med utskrivning.

Brukarrådet

Brukarinflytandesamordnaren (BISAM) samordnar vårt brukarråd. Det är en grupp som består av verksamhetsrepresentanter samt representanter från olika patient- och närståendeföreningar. Exempel på medlemmar i brukarrådet:

BISAM och brukarrådet träffas två gånger om året för att diskutera förbättringsförslag, frågor om patienters delaktighet och säkerhet, verksamhetsförändringar och klagomål från medlemmar. 

Om du vill framföra synpunkter som kan främja utveckling av vården hos oss kan du maila till brukarrådets funktionsbrevlåda. Tänk på att inte ange känsliga uppgifter eftersom att alla inkomna mail omfattas av offentlighetsprincipen och blir en allmän handling. Observera att detta inte är en kontaktväg för personliga klagomål, utan endast synpunkter som kan förbättra vården generellt. Vid klagomål i personliga fall - se kontaktuppgifter nedan.

Barnrättsombud

Vi har flera barnrättsombud inom Beroendecentrum Stockholm. De har särskild utbildning och jobbar för att uppmärksamma barns rättigheter, samt ansvarar för att värna om barnens perspektiv och delaktighet i olika frågor. De utgår från FN:s barnkonvention.

 

Lämna synpunkter och klagomål

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du fått hos oss.

Vänd dig till aktuell mottagning

I första hand ska du vända dig till den mottagning det gäller. De kan bäst svara på frågor och förklara vad som hänt samt varför. Du kan framföra dina synpunkter via telefon, brev eller digitalt via 1177 genom e-tjänsten "Synpunkter och klagomål".

Lämna synpunkter anonymt

Du kan välja att lämna synpunkter anonymt, men tänk då på att du inte kan få något svar. För att lämna anonyma synpunkter fyller du i detta formulär: Anonyma synpunkter och klagomål

Synpunkter på annan persons vård

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

Synpunkter och klagomål till patientvägledare

Du kan också vända dig med synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

 • Via e-tjänster på 1177.se
  Logga in med e-legitimation på 1177
  Välj "Alla övriga tjänster"
  Välj – "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare"

 • Skicka brev
  Stockholms läns sjukvårdsområde
  Patientvägledare
  Box 45436
  104 31 STOCKHOLM
  Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka (vill du inte ha ett svar går det bra att skicka dina synpunkter anonymt).

 • Telefon
  08-123 400 40

Synpunkter och klagomål till patientnämnden

Du kan också vända dig till Patientnämnden för att framföra synpunkter och klagomål. Deras uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare. Patientnämnden ger också råd och information till patient, närstående eller brukare.

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting.

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem.

Återkoppling på synpunkter

När du lämnat synpunkter ska du omgående få en bekräftelse på att dina synpunkter har mottagits. Ett mer utförligt svar ska ges inom fyra veckor, men i undantagsfall, vid ärenden som kräver längre utredningar, kan det ta längre tid än så. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

 

Senast ändrad 2024-04-29