Toppresultat för bemötande inom öppenvården

Resultatet från höstens patientenkät visar att 94 procent av patienterna tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. 88 procent kan även rekommendera mottagningen till andra. Men det finns förbättringsområden.

–Det höga betyget för rekommendation visar att vi erbjuder vård utifrån individens egna förutsättningar och livssituation, säger Johan Franck, som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Patienters synpunkter är en viktig del i det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Därför är patientenkäten inom öppenvården en återkommande undersökning inom beroendevården. Enkäten delas ut under två veckor på våren respektive hösten. 1448 patienter har svarat på höstens enkät.

I enkäten får patienten möjlighet att besvara åtta frågor och där ange hur nöjd hen är med sin vård och behandling. Svarsalternativen är graderade efter en femgradig skala, där 5 är det mest positiva och 1 det mest negativa.

Högst betyg för bemötande och rekommendation

Bemötande och rekommendation är de två områden som ges högst betyg, 94 procent respektive 88 procent.

94 procent tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Och 81 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan "Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?".

90 procent tycker att de kan rekommendera mottagningen till andra. Och 75 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan "Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?".

–Vem som helst kan utveckla ett beroende, och detta är inget man ska skuldbeläggas för. Hos oss blir man bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Alla är individer med en egen unik historia. Därför erbjuder vi också individuell hjälp utifrån patientens motivation och förutsättningar, säger Christina Paulsrud som är brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Förbättringsområden

Närstående och tillgänglighet är de två områden som ges lägst betyg.

85 procent tycker att de kan komma i kontakt med mottagningen i rimlig tid. Och 60 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan: Kan du komma i kontakt med mottagningen i rimlig tid (till exempel via 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster hemsida eller annat)?

På frågan ”Om din närstående har velat tala med personalen om ditt tillstånd och din vård, har de då fått möjlighet till det?” har 55 procent svarat att de fått möjlighet till det.

För att stärka patienternas delaktighet och egenmakt har patienten rätt till en samordnad individuell plan (SIP). Patienten har rätt att ha med närstående vid ett SIP-möte men det är patienten själv som bestämmer detta. 

Resultatet av undersökningen används i det övergripande kvalitet- och förbättringsarbetet inom verksamheten. Respektive mottagning ska jobba vidare med resultatet med stöd av, kvalitetscontroller Thérése Axelsson och brukarinflytandesamordnare Christina Paulsrud.

Resultatet av enkäten anslås på mottagningen så att patienter, närstående och andra kan ta del av det. Och resultatet publiceras på webbplatsen så att även allmänheten kan ta del av resultatet.


* På ett så kallat brukarråd deltar utsedda medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Brukarrådets arbete samordnas av vår brukarinflytandesamordnare (BISAM).

Brukarråd på Beroendecentrum Stockholms webbplats


**Patienter som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få en SIP. Det är en plan där alla insatser som patienten behöver dokumenteras och följs upp. Planen utformas utifrån patientens behov och tas fram tillsammans med de personer som patienten själv önskar. Det kan exempelvis vara patientens närstående, läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst. Detta för att patienten ska få det samordnade stöd och den vård som hen har rätt till.

SIP på 1177:s webbplats

Publicerad 2021-11-04

Mer om Patientenkät i öppenvård – hösten 2020

Enkäten innehåller åtta frågor med sex svarsalternativ, där siffran 5 till 1 anger hur nöjd man är med sin vård och behandling. Siffran 5 är ja, helt och hållet och siffran 1 är nej, inte alls. Ej aktuellt finns också med som möjligt svarsalternativ.

Följande resultat redovisar andel svarande som har valt siffran 5 det vill säga Ja, helt och hållet. Siffran inom parentes anger de som har valt siffran 5 och 4 i sina svar.

 1. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  (totalt 1446 svar) 81 procent (94 procent)
 2. Kan du komma i kontakt med mottagningen inom rimlig tid (till exempel via 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)?
  (totalt 1443 svar) 54 procent (79 procent)
 3. Får du tillräcklig information om din vård och behandling?
  (totalt 1441 svar) 63 procent (87 procent)
 4. Gör personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård och behandling?
  (totalt 1439 svar) 67 procent (87 procent)
 5. Vågar du berätta för din behandlare hur du mår?
  (totalt 1443 svar) 67 procent (88 procent)
 6. Om dina närstående har velat tala med personalen om ditt tillstånd och din vård, har de då fått möjlighet till det?
  (totalt 1443 svar) 43 procent (54 procent)
 7. Upplever du att du blivit hjälpt av den vård och behandling du får på den här mottagningen?
  (totalt 1445 svar) 62 procent (85 procent)
 8. Skulle du rekommendera den här mottagningen till någon i din situation?
  (totalt 1446 svar) 74 procent (88 procent)