Högt betyg för respekt och bemötande

De flesta patienter tycker att de blivit bemötta med respekt och värdighet. Merparten kan dessutom rekommendera mottagningen och avdelningen till andra. Men det finns förbättringsområden. Exempelvis att ge patienterna än mer information och kunskap om sin sjukdom/hälsotillstånd och att samordna kontakter bättre. Detta visar resultatet av årets nationella patientenkät.

– Vi har fått ett mycket högt betyg av patienterna. Resultaten ökar från en redan hög nivå. Det avspeglar flera års konsekvent arbete med bemötande och innehåll och en strävan efter ständiga förbättringar, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Nästan 1500 svar

Patienters synpunkter på beroendevården är en viktig del i det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Den nationella patientenkäten är en återkommande nationell undersökning av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka:

  • helhetsintryck
  • emotionellt stöd
  • delaktighet och involvering
  • respekt och bemötande
  • kontinuitet och koordinering
  • information och kunskap
  • och tillgänglighet.

Det är 1419 patienter som har svarat på vad de tycker om oss och den vård vi erbjuder.

Högt betyg för respekt och bemötande

De flesta patienter tycker att de blivit bemötta med respekt och värdighet. Många tycker även att personalen bemött dem med medkänsla, omsorg och engagemang. Resultatet i siffror för ”Respekt och bemötande” är cirka 88 procent för öppenvården och cirka 83 procent för heldygnsvården.

–Ett gott och respektfullt bemötande är grunden för alla våra insatser. Att vi får så högt betyg visar att vi lever upp till våra grundläggande värderingar, säger Daniel Uppström, chef för Södra länets öppenvård inom Beroendecentrum Stockholm.

Även inom heldygnsvården fokuserar man mycket på ett gott bemötande.

– En förutsättning för god vård är ett respektfullt och hänsynsfullt bemötande. Detta är därför något som medarbetarna alltid jobbar utifrån och reflekterar över i olika sammanhang. Det är viktigt för oss att patienterna känner sig välkomna och väl omhändertagna på våra avdelningar, säger Mahin Daraiee, chef för avdelning 54 inom Beroendecentrum Stockholm.

Många kan rekommendera mottagningen/avdelningen till andra

Merparten skulle rekommendera mottagningen respektive avdelningen till andra. Patienterna uppger att de känner sig väl omhändertagna hos oss. Resultatet i siffror för ”Helhetsintryck” är cirka 86 procent för öppenvården och cirka 78 procent för heldygnsvården.

– Det är ett väldigt gott betyg vi får av patienterna. Att så många kan rekommendera våra mottagningar till andra gör mig oerhört stolt, säger Daniel Uppström.

Även inom heldygnsvården är det viktigt att patienterna känner sig väl omhändertagna och kan rekommendera avdelningen till andra.

–Inom heldygnsvården jobbar vi aktivt för att tillgodose varje patients enskilda behov och detta bidrar även till att patienten känner sig sedd och respekterad, säger Mahin Daraiee.

Förbättringsområden

Det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet från patientenkäten. Ett förbättringsområde är ”Information och kunskap”. Det är både öppenvården och heldygnsvården som kan förbättra detta. Vi behöver exempelvis bli än bättre på att informera patienten om vård/behandling men också på att informera om de stödorganisationer som finns. Resultatet i siffror för detta område är cirka 76 procent för öppenvården och cirka 63 procent för heldygnsvården.

Inom öppenvården är det även området ”Kontinuitet och koordinering” som kan förbättras. Vi behöver exempelvis bli än bättre på att samordna patientens kontakter med vården och andra aktörer. Resultatet i siffror för detta område är cirka 76 procent.

– Patienterna efterfrågar än mer information och kunskaper, och detta måste vi tillgodose på ett bättre sätt. Det är många av våra patienter som har pågående kontakter, eller är i behov av det, med våra vårdgrannar och samverkanspartners. Att få till de insatser som ges av oss inom vården i rätt ordning och tidsföljd är därför viktigt. Detta är självklart något som vi kan bli ännu bättre på, säger Daniel Uppström.

Inom heldygnsvården är det även området ”Delaktighet och involvering” som kan förbättras. Exempelvis behöver patienten känna sig än mer involverad och delaktig i sin vård och i beslut i en större utsträckning. Men även närstående behöver involveras i detta i en större utsträckning. Resultatet i siffror för detta område är cirka 67 procent.

– Det är självklart viktigt att patienten känner sig delaktig och involverad i sin vård. Vi jobbar därför redan aktivt med detta både vid mottagandet och vid de uppföljande samtalen under vårdtiden. Men detta behöver vi jobba vidare med, poängterar Mahin Daraiee.

Beroendecentrum Stockholm ska, utifrån resultatet av enkätundersökningen, jobba vidare med kvalitetsarbetet. Det är Christer Spångberg, ledningens representant och biträdande sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm, som leder detta kvalitetsarbete.

 

Läs mer

Du kan se resultatet i tabell, statistik för Alla (psykiatrin inom hela landet) och mer specifikt för Beroendecentrum Stockholm: