Högt betyg för rekommendation och bemötande

De flesta patienter tycker att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Många kan dessutom rekommendera avdelningen till andra. Men det finns förbättringsområden. Vi behöver exempelvis förbättra patienternas delaktighet i framtagandet av vårdplanen. Detta visar resultatet av årets patientenkät inom heldygnsvården.

– Det här resultatet är vi väldigt glada för. Att våra patienter kan rekommendera avdelningen till andra visar att vi har patientens fokus och att vårdprocessen organiseras utifrån patientens egna behov och förutsättningar, säger Johan Franck som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Över två tusen svar

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra avdelningar, och även mottagningar, inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Syftet med enkätundersökningen är bland annat att undersöka bemötande, information som erhållits, delaktighet och tillfredsställelse i stort med vården. I samband med att en patient skrivs ut från heldygnsvården erbjuds de att besvara några frågor om den vård hen fått på avdelningen. Det är 2310 patienter som har svarat på vad de tycker om oss och den vård vi erbjuder.

Bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt

Resultatet visar att patienterna tyckte att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (där 91 procent svarar ”Ja, helt och hållet”).

– Ett hänsynsfullt och respektfullt bemötande är en viktig förutsättning för bra vård. Detta är därför något som medarbetarna alltid jobbar utifrån och reflekterar över i olika sammanhang. Deras insatser bidrar därmed till att patienten känner sig välkommen och väl omhändertagen hos oss, säger Mahin Daraiee som är enhetschef för avdelning 54 inom Beroendecentrum Stockholm.

Rekommendera avdelningen till andra

Resultatet visar även att merparten skulle rekommendera den här avdelningen till andra (där 86,4 procent svarar ”Ja, helt och hållet”). På frågan ”Fick du tillräckligt information om ditt tillstånd?” svarar 69 procent ”Ja, helt och hållet” och 24 procent svarar ”Delvis”.

– Vi är mycket glada och stolta över att så många patienter rekommenderar vår verksamhet till andra. Detta är ett bevis att vi satsar och fokuserar på rätt saker. Medarbetarna är bra på att rapportera när något inte blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Detta ger oss möjligheter att förbättra oss och utvecklas än mer, säger Mahin Daraiee.

Förbättringsområden

Det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet. Ett förbättringsområde gäller exempelvis att förbättra patienternas delaktighet i framtagandet av vårdplanen. För på frågan ”Kände du dig delaktig i framtagandet av din vårdplan så mycket som du önskade?” svarar 60 procent ”Ja, helt och hållet”.

–Självklart är det viktigt för oss att patienten känner sig delaktig i framtagandet av vårdplanen. För kvalitet i vården uppnås bland annat då patienten får möjlighet att medverka i sin vård, får kunskaper om sin egen hälsa och blir inkluderade i vårdplaneringen. Detta behöver vi jobba vidare med. Men det är även viktigt att jobba vidare med de övriga områden där vi har fått ett bra resultat, poängterar Mahin Daraiee.

Patienterna får i enkäten även lämna synpunkter på vad de tycker är mest angeläget att förbättra på avdelningen. De flesta svaren handlar om att det inte fanns tillräckligt med aktiviteter. Många av svaren gäller även att målen för patientens vård inte var tydliga.

– Vi kan självklart bli ännu bättre på att tydliggöra målen för patientens vård. Det är viktigt att patienten känner till detta. De förbättringsförslag som vi får till oss genom olika patientforum jobbar vi alltid vidare med. Dessvärre saknar vi i nuläget utrymmen för några av de föreslagna aktiviteterna men detta försöker vi att hitta en lösning på, avslutar Mahin Daraiee.

Beroendecentrum Stockholm ska, utifrån resultatet av enkätundersökningen, jobba vidare med kvalitetsarbetet. Det är Christer Spångberg, ledningens representant och biträdande sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm, som leder detta kvalitetsarbete.

Publicerad: 180126

Publicerad 2018-01-26