Vårt behandlingsutbud

Här presenteras ett urval av de behandlingar vi erbjuder. Utbudet kan skilja sig åt mellan olika mottagningar. Prata med din mottagning för att få information om vad de erbjuder. Du bestämmer själv målet med din behandling. Du och din behandlare tar tillsammans fram en behandlingsplan som passar dig och dina behov. All behandling ingår i högkostnadsskyddet.

12-stegsbehandling, förberedelse

En manualbaserad behandling som kan förbereda dig inför att delta i 12-stegsprogrammet via AA (Anonyma Alkoholister). Behandlingen bottnar i 12-stegsprogrammet men ges strukturerat i form av KBT-samtal. Samtalen kan ske individuellt eller i grupp.

Detta erbjuds på vår mottagning Alkohol och hälsa Riddargatan 1. Prata med din vårdkontakt för mer information.

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

A-CRA är ett behandlingsprogram som erbjuds inom Maria Ungdom. Det vänder sig till ungdomar och unga vuxna med substansbruk och har i syfte att hjälpa personen att genomföra en livsstilsförändring. Även vårdnadshavare involveras i programmet. Metoden bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi).

Prata med din vårdkontakt på Maria Ungdom för mer information.

Arbetsterapeutisk behandling

Inom kliniken har vi flera arbetsterapeuter som erbjuder flera olika gruppbehandlingar samt individuell färdighetsträning. Arbetsterapeuterna hjälpa dig med problem kopplade till sömn, stress, minne, tidsuppfattning, planering, organisering, struktur, kommunikation och att komma igång med saker. De kan också utreda behov av hjälpmedel.  

Exempel på gruppbehandlingar är "Ha Koll!", föräldragrupper, sömngrupper, vardagstekniksträning och "ReDo".

Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheterna.

Barn- och mödravård

Rosenlunds Mödravårdsteam och Rosenlunds Barnhälsovårdsteam är specialiserade på att hjälpa gravida och föräldrar har/har haft ett beroende av alkohol, droger eller läkemedel.

Barnmorska

På vår mottagning Mika Hälsa kan du som har sex mot ersättning, skadar dig med sex eller lever i sexuell utsatthet på annat sätt träffa en barnmorska för att få hjälp med råd, stöd, provtagningar, utredning och behandling. 

Behandling via nätet

Behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina vanor mer på egen hand. Det är som en vanlig behandling med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Du kan få behandling via nätet parallellt med annan behandling.

Programmen vi erbjuder är alkoholprogrammet, cannabisprogrammet och spelprogrammet. För befintliga patienter finns även ett tobaksprogram och ett sömnprogram.

För anhöriga till våra patienter erbjuder vi en stödjande kurs (ej behandling).

Läs mer om stöd och behandling via nätet

Braining (gruppträning som behandlingskomplement)

Braining är en gruppträning med pulshöjande fokus som leds av särskilt utbildad personal. Målet är att skapa positiva effekter för både kropp och hjärna. Forskning visar till exempel att regelbunden fysisk aktivitet kan minska depressiva symtom, minska ångest, förbättra koncentration och inlärningsförmågan samt fungera förebyggande för flera sjukdomar.

I Braining-konceptet ingår samtal med din behandlare om mål och motivation, samt att mäta olika nyckeltal innan och efter ditt deltagande.

Braining erbjuds än så länge på Livsstilsmottagningen i Liljeholmen och Liljeholmsbergets beroendemottagning.

Compassion-fokuserad gruppbehandling

Behandlingen syftar till att öka förmågan till compassion (medkänsla) för sig själv och andra, samt att utveckla en inre trygghet. Behandlingen kan hjälpa dig som har svårigheter med självkritik, skam och känsloreglering.

Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Community Reinforcement Approach (CRA)

CRA syftar till att hjälpa personer till ett drogfritt liv. Faktorer som främjar drogfrihet i personens närmiljö förstärks medan faktorer som främjar droganvändningen minskas. Delar som ingår är analys av alkohol- och narkotikaanvändning samt drogfritt beteende, att öka drogfria aktiviteter, ”tacka nej-färdigheter”, problemlösning och kommunikationsfärdigheter, samt återfallsprevention. Behandlingen erbjuds i grupp.

Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Community Reinforcement and Family Training (CRAFT)

CRAFT är ett manualbaserat stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Syftet är att hjälpa den anhöriga till att dels må bättre, dels stödja sin närstående att ta hjälp och dels förbättra relation sinsemellan. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

CRAFT erbjuds inom Maria Ungdom för föräldrar och andra anhöriga till deras patienter. Prata med din vårdkontakt på Maria Ungdom för mer information.

För anhöriga till vuxna patienter erbjuds ett program via nätet, eCraft: Läs mer om eCraft

Emotion regulation group therapy (ERGT)

ERGT är en behandling som hjälper dig bli bättre på att känna igen olika känslor och lära dig hantera och förhålla dig till känslor på ett sätt som skapar mindre negativa konsekvenser för dig.

ERGT erbjuds inom metadonsektionen (de högspecialiserade LARO-mottagningarna). Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Funktionell familjeterapi (FFT)

FFT är en manualbaserad behandling för familjer med ungdomar i åldrarna 11–17 år som visar ett utagerande beteende, har ett substansbruk och/eller begår brott. Målet är i första hand att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen. I andra hand att minska antisocialt beteende och substansproblematik hos den unga.

Prata med din vårdkontakt på Maria Ungdom för mer information.

Färdighetsträning för patienter med diagnoserna ADHD och substansbrukssyndrom 

Färdighetsträning är en rehabiliterande insats som utförs med arbetsterapeut. Syftet är att ge breda kunskaper om diagnosen ADHD samt grundläggande färdigheter för att hantera de ADHD-symtom som skapar problem i vardagen.

Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Guide till bättre alkoholvanor

Guide till bättre alkoholvanor är ett kort program för beteendeförändring som innebär fyra besök hos en terapeut tillsammans med information och hemövningar. Guiden ger dig konkreta verktyg för att hantera alkoholen bättre.

Guiden erbjuds på vår mottagning Alkohol och hälsa Riddargatan 1. Prata med din vårdkontakt för mer information.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I KBT arbetar du och din behandlare med att skapa en större förståelse för sambandet mellan dina tankar, känslor och beteenden. Terapiformen handlar delvis om att förstå problemens uppkomst men tonvikten ligger på nuläget och att skapa förändring med små steg.

KBT erbjuds på alla våra mottagningar. 

Kontrollerat drickande, individuellt eller i grupp

En behandling som vänder sig till dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. Här ingår att undersöka motivation för förändring, identifiera situationer för problematiskt drickande, öva på måttlighetsstrategier och hitta tillfällen då man vill avstå helt. Behandlingen pågår under tre månader.

Behandling för kontrollerat drickande erbjuds på alla våra lokala beroendemottagningar.

Läkemedelsbehandling för att stärka kontrollerat drickande

Läkemedelsbehandling ordineras av läkare och gäller icke-vanebildande läkemedel. Läkemedlet kan minska sug efter alkohol eller göra att du dricker mindre. De kan även minska risken för återfall.

Läkemedelsbehandling pågår vanligtvis under sex månader och kombineras ofta med annan behandling. Vi gör även uppföljningar för att utvärdera effekten och se om dosen behöver justeras. Därför ingår det också att lämna blodprov under behandlingstiden.

Läkemedelsbehandling erbjuds på alla våra mottagningar. 

Läkemedelsbehandling för att stödja nykterhet

Efter en läkarbedömning kan Antabus eller motsvarande läkemedel ordineras. Läkemedlet gör att du blir sjuk och illamående om du får i dig alkohol. Du behöver lämna blodprov regelbundet under behandlingstiden. Behandlingslängden varierar.

Läkemedelsbehandling erbjuds på alla våra mottagningar.

Läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende (LARO)

LARO står för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Behandlingen syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. På våra högspecialiserade LARO-mottagningar erbjuds behandling med metadon och buprenorfin. Läkemedelsbehandlingen erbjuds i kombination med olika former av psykologisk behandling, rehabilitering samt fysisk aktivitet.

Läs mer under LARO-mottagningar, som är våra mottagningar som bedriver högspecialiserad LARO. 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

MBT är en form av psykodynamisk terapi som kan ges både individuellt och i grupp. Behandlingen riktar sig i första hand till personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), men även personer med liknande svårigheter kan bli hjälpta av behandlingen. 

Behandlingen erbjuds via Psykoterapiteamet på Metadonsektionen och kräver remiss. Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Motiverande samtal (MI)

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som ofta används som en del i rådgivning och behandling med syfte att hjälpa en person att genomföra förändring. Genom MI-samtal kan motivationen till att förändra både förtydligas och förstärkas.

MI-samtal erbjuds på alla våra mottagningar. 

Psykologisk behandling

Inom kliniken erbjuds många olika typer av psykologiska behandlingar. Några av dem listas här, till exempel KBT.

Prata med din vårdkontakt för mer information om vilka psykologiska behandlingar som passar dina behov. 

Sömnbehandling

För dig som går i behandling för problem med alkohol finns möjlighet att få behandling via nätet för sömnbesvär

På vissa mottagningar erbjuds även gruppbehandling för sömnbesvär.

Prata med din vårdkontakt för mer information.

Tobaksavvänjning

Vi erbjuder tobaksavvänjning för våra patienter. Det innebär att vi tillsammans med dig som patient utformar en individuell behandlingsplan, anpassad utifrån din livssituation och målsättning. Den kan innehålla motivationshöjande förberedelser och samtal, anpassade behandlingsmetoder, läkemedelsbehandling och uppföljning.

Vi har flera diplomerade tobaksterapeuter inom klinken. Det finns även ett tobaksprogram via nätet. Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Traumabehandling

Vi erbjuder flera olika former av traumabehandling, till exempel psykodynamisk terapi (PDT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eller Concurrent Treatment of PTSD and Substance Use Disorders Using Prolonged Exposure (COPE). 

Traumabehandling utförs på flera av våra mottagningar, till exempel alla LARO-mottagningar, på Mika Hälsa och Läkemedel och hälsa. Prata med din vårdkontakt för mer information om behandlingsmöjligheter.

Uppföljning och stöd efter avslutad behandling

Vi finns kvar efter att du avslutat en behandling hos oss. Vi följer gärna upp behandlingens resultat och pratar med dig om eventuellt vidare stöd. Det kan till exempel handla om att förhindra återfall. Hör hellre av dig en gång för mycket än för lite. Vi är nöjda först när du nått dina mål och har fått tillbaka kontrollen över ditt liv.

Uppföljning och stöd efter avslutade behandling erbjuds på alla våra mottagningar.

Utbildning för patienter och anhöriga

Ett viktigt komplement till vården är kunskap om hur beroendesjukdom och andra diagnoser kan påverka i livet. Större kunskap kan göra det lättare att finna acceptans för sin situation, samt öka förståelsen för hur en kan påverka livet i positiv riktning.

Vi erbjuder patient- och närståendeutbildningar (PNU) på flera håll inom kliniken. Dessa ges i grupp på mottagning eller digitalt. Vi utbildar både i beroendesjukdom, ADHD och PTSD, men samarbetar med hela psykiatrin och kan därefter erbjuda utbildningar även i andra diagnoser.

Prata med din vårdkontakt för mer information om vilka möjligheter som finns.

Utredningar och parallella diagnoser

Som ny patient erbjuds du en basutredning. I den kartlägger vi de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. basutredningen används för att planera din vård hos oss.

Vid behov kan vi även göra en utökad utredning, t.ex neuropsykiatrisk utredning. Det innebär att undersöka om olika svårigheter kan bero på adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Om det framkommer flera diagnoser går det ibland bra att behandla båda tillstånden hos oss, men detta är individuellt och i vissa fall behövs samtidig behandling på annan mottagning. 

Videosamtal

Om du någon gång har svårt att ta dig till en mottagning går det i många fall bra att ses på distans via videolänk i appen Alltid Öppet. Fråga din vårdkontakt om detta är möjligt.

Så här gör du för att träffa oss via videosamtal:

  1. Ladda ner Region Stockholms app Alltid öppet
  2. Logga in med din e-legitimation i god tid innan avtalad tid.
  3. Du hittar ditt videomöte under "Ärenden". Tryck på "videomöte" och sedan "starta video". Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
  4. Sätt dig på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört. Använd gärna headset.

Yoga

Medicinsk yoga i grupp erbjuds på LARO-mottagningarna som behandling mot stress och sömnbesvär. Prata med din vårdkontakt för mer information.

Återfallsprevention, individuellt eller i grupp

Återfallsprevention bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) och pågår under cirka tre månader. Programmet ger dig verktyg att förebygga återfall och du lär dig bland annat att känna igen "triggers", vad som ökar ditt sug och hur du kan hantera dessa situationer. Programmet anpassas efter dina behov. Hemövningar ingår och du behöver kunna lägga 30-60 minuter om dagen på uppgifterna.

Återfallsprevention erbjuds på alla våra mottagningar.

Återfallsprevention - mindfulness (grupp)

På Magnus Huss-mottagningen erbjuds mindfulnesspaserad återfallsprevention. Om du har din kontakt på annan mottagning kan du få remiss för att gå behandlingen. Här kan du läsa mer om behandlingen samt lyssna på ljudfiler.

Senast ändrad 2024-04-23