Ny forskning: Stöd via nätet hjälper vid cannabisberoende

Den första svenska studien om behandling för cannabisberoende, utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet, visar att personer med cannabisberoende blir hjälpta av anonymt stöd via nätet.

- Resultatet visar att målgruppen attraheras av anonymt och internetbaserat stöd, och att de som tar del av det har goda chanser att lyckas göra en förändring i positiv riktning, säger Magnus Johansson, doktorand, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

I studien, ”Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial”, fick hälften av deltagarna, interventionsgruppen, ta del av ett internetbaserat program med behandlarstöd. Resterande ingick i en kontrollgrupp som endast fick ta del av en introduktion innehållandes en gedigen uppsättning frågor om personens cannabisvanor. Därefter blev dessa placerade på en väntelista. 

Bäst effekt med program

Borträknat de deltagare som angett att de sökt professionellt stöd på annat håll under studiens period, framkom det vid uppföljningen efter tre månader att interventionsgruppen minskat förbrukningsmängden cannabis betydligt mer än kontrollgruppen – från cirka sex gram vid start till två gram den senaste veckan, jämfört kontrollgruppens minskning på sju gram till fyra. Även beroendesymtomen var färre hos interventionsgruppen.

Utöver detta framkom det att ju mer material en programdeltagare tog del av, desto större förändring lyckades personen göra.

Positivt bara att söka stöd

Sett till studiens samtliga deltagare (interventionsgruppen och kontrollgruppen inklusive de som sökte professionellt stöd på annat håll), gjordes en mellan grupperna totalt sett jämbördig positiv förändring. Detta tyder på att bara stödsökandet i sig, och att få svara på frågor om sin cannabisanvändning, kan främja förändring.

Anonymitet rankas högt

Intresset för att delta i studien var stort. Totalt gjordes 854 anmälningar under rekryteringsperioden via webbplatsen www.cannabishjalpen.se.

Majoriteten av deltagarna angav anonymitet som det främsta skälet till att de var intresserade av internetbaserat stöd. Även möjligheten att sätta egna mål för sin cannabisanvändning rankades högt bland deltagarna.

- Att målgruppen hade ett så stort intresse för studien är en viktig del av resultatet. Det visar att det är många som faktiskt vill ha stöd så länge det ges med rätt förutsättningar, säger Magnus Johansson.

Första studien av sitt slag i Sverige

Det är första gången en studie om behandling för cannabisberoende görs i Sverige, men ett flertal internationella studier visar på liknande positiva resultat vad gäller internetbaserad behandling vid cannabisberoende.

Studien är utförd av Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet, och finansierades med projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Studien publicerades den 18 februari 2020 och finns att tillgå i Addiction Science & Clinical Practice (se nedan länk).

Sinadinovic, K., Johansson, M., Johansson, A.-S., Lundqvist, T., Lindner, P., & Hermansson, U. (2020). Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial. Addiction Science & Clinical Practice, 15(1), 9.

 

Publicerad 2020-03-10