Patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Allt för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Både du som är patient och dina närstående kan vara en del i patientsäkerhetsarbetet genom att lämna synpunkter på hur ni upplevt mötet med vården.

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde utreder vi alltid allvarliga händelser och synpunkter som vi får från patienter, närstående eller vårdgrannar och samarbetspartners. Tillsynsmyndighet för detta är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Systematiska metoder

Om brister uppmärksammas i vårdarbetet vidtas åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Alla enheter inom kliniken gör systematiska sammanställningar av uppmärksammade avvikelser minst två gånger per år.

Vi har även en central patientsäkerhetssamordnare som gör sammanställningar för hela kliniken. Genom detta arbetssätt kan vi följa upp, utvärdera och ständigt förbättra patientsäkerheten.

Om något händer

Om en patient blir skadad under vårdtiden hos oss är det vårdpersonalens plikt att rapportera det. Vi rapporterar även förhållanden och situationer som innebär en risk för att någon kan bli skadad, även om det inte hänt ännu.

När en rapportering har gjorts så utreds händelsen och vi vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen. Om en skada har inträffat får den berörda patienten och/eller närstående till berörd patient den information som behövs för vidare hantering.

Involverad vårdpersonal ska också ge berörda personer information om anmälan till andra instanser. Hit kan du också höra av dig på eget initiativ:

Mer om lagar och regler

>> Läs mer om lagar och regler på SLSO:s webb (öppnas i ny flik)

Senast ändrad 2023-10-24