Högt betyg för bemötande och trygghet inom heldygnsvården

De flesta patienter tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Merparten känner sig trygga på avdelningen. Men delaktighet och information kan förbättras än mer. Detta enligt resultatet från patientenkäten.

– Vi sätter stort fokus på att förbättra verksamheten utifrån patienternas synpunkter. Därför känns det bra att patienterna tycker att vi erbjuder en god och trygg vård, säger Johan Franck, som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Enkäten

Patienters synpunkter är en viktig del i det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Patientenkäten inom heldygnsvården delas ut i samband med utskrivning. Under 2020 har 3172 personer svarat på enkäten.

Enkäten består av åtta frågor där patienten får ange hur nöjd hen är med sin vård och behandling. Svarsalternativen är graderade efter en femgradig skala, där 5 är det mest positiva och 1 det mest negativa. Det finns även ett svarsalternativ: ej aktuellt.

Bäst resultat för bemötande och trygghet

Resultatet visar att 95 procent av patienterna tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Och 83 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?”.

– Ett gott bemötande, att man känner sig respekterad och lyssnad på, lägger ju grunden för god vård. Fantastiskt glädjande att patienter anser sig möta det, säger Christina Paulsrud som är brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Resultatet visar att 93 procent av patienterna kände sig trygga på avdelningen. Och 78 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Kände du dig trygg på avdelningen?”.

93 procent av patienterna tyckte att personalen var tillgängliga när de behövde det. 76 procent av dem har svarat ”Ja, helt och hållet” på frågan ”Var personalen tillgänglig när du behövde dem?”.

–Ett gott bemötande, tillgänglig personal och upplevelsen av att vara trygg hänger ihop. Medarbetarna inom heldygnsvården är bra på att skapa goda förutsättningar för detta, säger Christina Paulsrud.

Förbättringsområden

Det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet. Exempelvis kan områden som delaktighet och information förbättras än mer.

På frågan ”Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande dig och din vård?” har 70 procent av patienterna svarat att de fått möjlighet till detta. Men detta kan förbättras.

85 procent av patienterna har svarat att de fått information om sin vård och behandling. Detta kan också förbättras.

– Vi har förbättrat våra resultat för delaktighet och information vid en jämförelse med det tidigare resultatet. Men att utveckla metoder för ökad patientdelaktighet är ett ständigt pågående arbete. Likaså att förbättra informationen, säger Christina Paulsrud.

Beroendecentrum Stockholm ska, utifrån resultatet av enkätundersökningen, nu jobba vidare med resultatet av enkätundersökningen. Detta kvalitet- och förbättringsarbetet görs på respektive avdelning, och med stöd av kvalitetscontroller Thérése Axelsson och brukarinflytandesamordnare Christina Paulsrud.

Resultatet av enkäten anslås, förutom här på webbplatsen, även på avdelningarna.

Publicerad 2021-03-16

Mer om Patientenkät i heldygnsvård år 2020

Enkäten innehåller åtta frågor med sex svarsalternativ, där siffran 5 till 1 anger hur nöjd hen är med sin vård och behandling. Siffran 5 är ja, helt och hållet och siffran 1 är nej, inte alls. Ej aktuellt finns också med som möjligt svarsalternativ.

Följande resultat redovisar andel svarande som valt siffran 5 det vill säga Ja, helt och hållet. Siffran inom parentes anger de som valt siffran 5 och 4 i sina svar.

 1. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  (totalt 3170 svar) 83 procent (95 procent)
 2. Kände du dig trygg på avdelningen?
  (totalt 3172 svar) 78 procent (93 procent)
 3. Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?
  (totalt 3166 svar) 64 procent (85 procent)
 4. Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård och behandling?
  (totalt 3167 svar) 67 procent (86 procent)
 5. Var personalen tillgänglig när du behövde dem?
  (totalt 3164 svar) 76 procent (93 procent)
 6. Om dina närstående ville prata om ditt tillstånd och din vård fick de då möjlighet till det?
  (totalt 3148 svar) 61 procent (70 procent)
 7. Upplever du att du blivit hjälpt av den vård och behandling du fick på den här avdelningen?
  (totalt 3168 svar) 70 procent (88 procent)
 8. Skulle du rekommendera den här avdelningen till andra?
  (totalt 3168 svar) 78 procent (90 procent)