Folkhälsomyndighetens rapport påvisar sämre livsvillkor för transpersoner

Den 1 juni publicerar Folkhälsomyndigheten sin rapport ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner”. Resultatet visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram ett kunskapsunderlag om effektiva metoder och insatser för att främja hbtq-personers förutsättningar att uppnå en god hälsa.

Den 1 juni publicerar Folkhälsomyndigheten rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner”. Det är totalt 800 transpersoner som deltagit i Folkhälsmyndighetens enkätundersökning. Rapporten påvisar att situationen för homo- och bisexuella inte har förändrats särskilt under de senaste tio åren. Och för transpersoner visar utvecklingen inte på någon förbättring och några av resultaten är faktiskt sämre än den tidigare undersökningen från år 2005.

Rapporten påvisar att fler än var tredje person i enkäten har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna. Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året. Många känner sig dessutom otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut ensamma. Var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet. En av tre har blivit utsatt för psykiskt våld. Rapporten visar också att man i stor utsträckning har lågt förtroende för polis, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, instanser som har till uppgift att ha en skyddande och främjande roll i samhället.

– Transpersoner uppger att de är utsatta för diskriminering och allvarliga kränkningar inom alla livets områden, på jobbet, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och sjukvården. Det låga förtroende för samhällsinstanser som rapporten visar är ett symtom på att samhället ännu inte lyckats med att inkludera och möta upp transpersoners behov. Vi har som samhälle mycket kvar att arbeta med vad gäller attityder och tolerans, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ska nu ta fram ett kunskapsunderlag om effektiva metoder och insatser för att främja hbtq-personers förutsättningar att uppnå en god hälsa.

HBT mottagningen och Maria Ungdoms Ungdomsmottagning är HBTQ-certifierade mottagningar inom Beroendecentrum Stockholm. Målet med HBTQ-certifieringen av mottagningarna är att särskilt skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. Lisa Herrman som är psykolog på HBT mottagningen har läst rapporten.

– Rapporten visar tydligt att mycket arbete behöver göras för att ingen i vårt samhälle ska bli kränkt eller diskriminerad på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, säger Lisa Herrman.

Lisa Herrman menar att Folkhälsomyndighetens rapport är en viktig rapport som faktiskt alla borde läsa och inte bara de som arbetar inom vården.

– För att hålla oss uppdaterade kring ny forskning blir alla medarbetare på HBT-mottagningen och Maria Ungdoms ungdomsmottagning omcertifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) var tredje år, avslutar Lisa Herrman.

Beroendecentrum Stockholm omcertifierades senast i april och får därigenom kännedom om ny forskning på området.

 Publicerad 2015-06-03 

Publicerad 2015-06-03