Region Stockholms organisation för specialiserad beroendevård

Beroendecentrum Stockholm är Region Stockholms organisation för specialiserad beroendevård. Verksamhetschef är Johan Franck.

Som Sveriges största beroendeklinik har vi ett brett vårdutbud inom beroendevård och unika möjligheter att behandla och hjälpa patienter med riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Vi har över 50 mottagningar runt om i länet som ger råd, stöd och behandling för personer som är beroende av eller har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar.

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård 

Sedan 2013 ingår Beroendecentrum Stockholm i SLSO:s ISO-certifieringar:

  • Verksamhetsövergripande kvalitetsledningssystem (ISO 9001) - Syftar till att säkerställa god vård och öka andelen nöjda patienter.
  • Arbetsmiljö (ISO 45001) - Syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet.
  • Miljö (ISO 14001) - Syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan.

En ISO-certifiering är ett bevis för att verksamheten håller en viss kvalitet inom det specifika området. Kvalitén mäts utifrån regelverk som är globalt vedertagna och utarbetade av det internationella organet ISO (International Organization for Standardization). Efterlevnaden kontrolleras årligen med syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre.

Vi har även ett aktivt och systematiskt patientsäkerhetsarbete som är känt och tillgängligt för all personal. Dessutom ingår vi i väl utvecklade nätverk, både inom och utom kliniken, vilket ger rika möjligheter till erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringar.

Bättre Beroendevård - ett kvalitetsregister för en bättre och mer jämlik beroendevård

Vi är med i kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Det gör det möjligt för oss att följa upp om beroendevården når uppsatta mål.

>> Läs mer om Bättre Beroendevård

Vi ser människan

Med rätt behandling och en helhetssyn på individen kan vi ge ökad livskvalitet för patienter och deras närstående.

Välkommen till oss! 

Korta fakta

  • Vi har över 50 mottagningar runt om i Stockholms län
  • Här jobbar över 800 medarbetare i 14 olika yrkeskategorier
  • Cirka 6 procent av medarbetarna har en anknytning till forskning
  • Vi har över 360 000 patientbesök per år (2021)
  • Cirka 4 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende, men det finns ett stort mörkertal (källa: CAN)
  • Cirka var tionde vuxen har en riskabel alkoholkonsumtion (källa: CAN)