Förbättrat omhändertagande av berusade

Fler omhändertagna enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) ska erbjudas lämplig vård. Förändrat arbetssätt inom Polisen, fler vårdplatser på Beroendeakuten Stockholm, förbättrade rutiner inom vården och tidig medicinsk bedömning ska förbättra omhändertagandet av berusade personer. Med ett förändrat arbetssätt vid polisen beräknar man att omkring 3 000 fler omhändertagna enligt LOB kommer till vård.

Bilden: Robert Kindroth, kommunpolis inom Lokalpolisområde Södermalm, och Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm (Fotograf: Camilla Petersson)

– Personer som omhändertagits enligt LOB befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation och därför är sjukvården ett säkrare alternativ. Men när de kommer till beroendevården kan vi även berätta om den hjälp som vi kan erbjuda, både kortsiktigt och långsiktigt. Och det kan i förlängningen vara livsavgörande, säger Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm.

2015 upprättas ett regionalt samverkansprojekt* för att fler omhändertagna enligt LOB ska erbjudas vård. Polisregion Stockholm, Beroendecentrum Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms stad, Kriminalvården, Capio Maria och Södertälje kommun är med i samarbetet. Utifrån detta planeras olika insatser. Några insatser är redan igång.

Förändrat arbetssätt hos Polisen

Fler omhändertagna enligt LOB ska föras till vården, istället för till polisens arrestlokaler. I genomsnitt är det cirka 30 procent av alla LOB-omhändertagna som kommer till vård, men det finns stora variationer i länet.

– I de allra flesta fallen behöver de omhändertagna enligt LOB komma till vård och därför är det viktigt att vi samverkar så att fler kommer till vård, säger Robert Kindroth, kommunpolis inom Lokalpolisområde Södermalm.

En pilotundersökning som genomförts, i lokalpolisområde Södermalm och Stockholm, visar att med utbildning och förändrat arbetssätt inom Polisen kan andelen som kommer till vård ökas än mer.

Screeninginstrument, utbildning och medicinsk kompetens som stöd

Inför pilotverksamheten har man tagit fram ett så kallat screeninginstrument som använts för bedömning av vårdbehov och poliser i yttre tjänst har utbildats i screeninginstrumentet. Det förändrade arbetssättet har sedan använts vid pilotverksamhet i två lokalpolisområden: Södermalm och Södertälje. Efter avslutad pilotverksamhet kan man se att andelen som fördes till vård ökade.

– Screeninginstrumentet hjälper polisen att bedöma om de omhändertagna behöver komma till vården eller inte. Detta screeningsinstrument kan därför minska risken att en omhändertagen hamnar på ”fel” plats, säger Robert Kindroth.

Även ordningsvakter har utbildats i screeningsinstrumentet. För ordningsvakter omhändertar ofta berusade personer och ibland kan de få vänta på att polisen kommer till platsen. Och i situationer då den omhändertagna personens hälsotillstånd förvärras, kan screeninginstrumentet fungera som ytterligare vägledning för ordningsvakterna.

Under hösten 2018 har även poliser vid lokalpolisområde Norrmalm utbildats i det förändrade arbetssättet. Detta har genomförts i form av ett praktiskt samverkansprojekt mellan polisen och beroendevården. Inför dessa utbildningstillfällen har det tidigare framtagna screeningsinstrumentet uppdaterats med ett stödnummer till en medicinsk resurs. Poliser i yttre tjänst och stationsbefäl, men även ordningsvakter, kan ibland behöva bättre tillgänglighet till medicinsk kompetens som stöd vid LOB-omhändertagande.

Det finns en SMADIT**-beredskap på Beroendeakuten Stockholm och den resursen kan nu användas i detta sammanhang. Sedan 1 juni 2018 kan poliser i yttre tjänst och stationsbefäl ringa till SMADIT-telefonen för att få medicinsk kompetens som stöd vid LOB-omhändertagande.

– Screeningsinstrumentet kan på ett enkelt och schematiskt sätt förmedla vad polis och ordningsvakter bör beakta i en LOB-situation för att optimera omhändertagandet och minska risken för att personen ska fara illa utifrån ett medicinskt perspektiv. Det är självklart för oss att bistå med medicinskt stöd via SMADIT-telefonen vid behov. Framförallt har många poliser framfört att det känns tryggt och bra att ha sjukvården i ryggen i deras arbete, säger Victor Lindfors.

Fler vårdplatser på Beroendeakuten Stockholm

När alltfler omhändertagna enligt LOB förs till vården, ökar behovet av vårdplatser vid beroendeakuterna i Stockholm. För att kunna erbjuda ett så bra omhändertagande som möjligt för dessa personer utökas därför antalet vårdplatser på Beroendeakuten Stockholm. Detta innebär även att patientsäkerheten ökas. Det är ytterligare åtta platser som ska öppnas. Och dessa platser beräknas öppna den 1 januari 2019.

När dessa vårdplatser öppnas ska även det förändrade arbetssättet hos polisen breddinföras, med start i lokalpolisområde Norrmalm. På Beroendeakuten Stockholm har man hittills i år gjort 5492 registreringar för LOB- omhändertagande.

Förbättrade rutiner inom vården

Rutinerna inom vården ska förbättras. Det är framförallt rutinerna mellan heldygnsvård, öppenvård och socialtjänsten som ska förbättras. En ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvården har trätt i kraft den 1 januari 2018. Tanken är att patienten ska ges en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. I Stockholms län har det nya arbetssättet och den nya ansvarsfördelningen införts från 14 november.

– Vi har nyligen infört de nya rutinerna för bättre samverkan. Men självklart måste vi fortlöpande jobba med att involvera de parter som patienten är uppknuten till. Vårt mål är att de nya rutinerna ska minska risken att detta samarbete fallerar, säger Victor Lindfors.

Tidig medicinsk bedömning

Avståndet till beroendeakuterna kan ibland avgöra om de omhändertagna enligt LOB förs till vården eller inte. Det finns därför ett behov av tillgänglig vård i närområdet, så att man kan göra en tidig medicinsk bedömning men det finns också ett behov av akutplatser för substanspåverkade. Därför startas snart en pilotverksamhet i Södertälje, och som beräknas pågå under tre månader.

De som omhändertas enligt LOB och som är i behov av vård ska få tidigare medicinsk bedömning och lämplig vård. På akutmottagningen vid Södertälje sjukhus görs en tidig medicinsk bedömning och om den visar att ytterligare vård behövs, kan detta ges antingen på Psykiatricentrum Södertälje (som under pilotverksamheten erbjuder två platser för medicinskt övervakad tillnyktring) eller på Beroendeakuten Stockholm.

Man vill också få en ökad samverkan mellan de olika aktörerna: Södertälje sjukhus, Psykiatricentrum Södertälje, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Beroendecentrum Stockholm, Södertälje kommuns socialtjänst och lokalpolisområde Södertälje.

*Bakgrunden till projektet är missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) men också regeringens beslut att fördela stöd till lokal- och regional utveckling för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB (1976:511).

Du kan läsa hela missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” på Riksdagens webbplats: riksdagen.se.

Du kan läsa mer om LOB, Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m, på Riksdagens webbplats: riksdagen.se.

**SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, beroendeproblematik och kriminalitet i samverkan mellan polis, landsting, kommun och kriminalvårdens frivård. Arbetsmetodens huvudsyfte är att personer som är misstänkta för rattfylla, drograttfylla, ringa narkotikabrott så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård.

Publicerad 2018-12-20