”Vi bryter ny mark”

Stockholms län vill ta en ledande roll för att omhändertagna enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) ska erbjudas lämplig vård. Därför upprättades 2015 en samverkansöverenskommelse mellan polisen, Beroendecentrum Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Men än fler aktörer har tillkommit. Dessa aktörer jobbar, sedan dess, tillsammans i ett projekt för en jämlik- och patientsäker vård för dem som omhändertas enligt LOB. Resultatet från pilotverksamheter och utredningar visar att fler kommer till vård.

Bilden: Panelsamtal under LOB-konferensen (Foto: Camilla Petersson)

Vid en regional konferens den 24 november samlades olika samverkansaktörer för att diskutera kring samverkansprojektet ”Fler omhändertagna enligt LOB överförs till beroendevård - från arrest till adekvat vård”. Tanken med konferensen var att stimulera samverkan och arbetssätt så att Stockholms län tar en ledande roll för att omhändertagna enligt LOB ska erbjudas lämplig vård.

– Fantastiskt att vi kommit igång med vår samverkan. Vi bryter ny mark och då måste man vara prestigelös, säger Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L).

– Jag tror att vi genom projektet kan skapa en bestående förändring i LOB-processen och skapa vård på lika villkor samtidigt som vi avlastar polisen, säger Frans Venizelos, säkerhetssamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Det var representanter från polisen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Beroendecentrum Stockholm, Capio Maria, Kriminalvården och Södertälje kommun som medverkade. Även andra representanter, exempelvis olika brukarföreningar, var på plats.
Under konferensen informerades deltagarna om projektets bakgrund och mål men också om erfarenheterna från genomförda pilotverksamheter och utredningar.

Projektets bakgrund och mål

Bakgrunden till projektet är missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) men också regeringens beslut att fördela stöd till lokal- och regional utveckling med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB (1976:511).

2015 upprättades en regional samverkansöverenskommelse inledningsvis mellan Polisregion Stockholm, Beroendecentrum Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Men det har tillkommit än fler samverkansaktörer sedan dess. Stockholms stad, Kriminalvården, Capio Maria och Södertälje kommun finns nu även med i samarbetet.

Tanken med samverkansöverenskommelsen är att hitta samverkansformer och metoder som stödjer en hållbar och uthållig utveckling av arbetet kring att fler omhändertagna enligt LOB ska erbjudas vård. Och projektet ”Fler omhändertagna enligt LOB överförs till beroendevård - från arrest till adekvat vård” etablerades för att utveckla och genomföra detta. Utifrån dessa aspekter utarbetades projektets övergripande mål:

  1. fler omhändertagna enligt LOB förs till vården,
  2. en ökad jämlik- och patientsäker vård och
  3. säkra barnperspektivet/följa barnkonventionen.

Resultatet från genomförda pilotverksamheter och utredningar

Projektet arbetar parallellt med löpande utredningsarbete, samverkansstärkande åtgärder och praktiska piloter för att pröva och utvärdera verksamhetskritiska åtgärder.

Vad som uppnåtts hittills är utökad samverkan mellan huvudmän och myndigheter på strategisk och operativ nivå. Ett screeninginstrument för poliser har tagits fram för bedömning av vårdbehov. Man har utbildat poliser i yttre tjänst i screeninginstrumentet men också genomfört pilotverksamhet med det ändrade arbetssättet vid två lokalpolisområden, Södermalm och Södertälje. Resultatet av pilotverksamheten visar att fler kommer till vård efter ändringen.

Polisens LOB-statistik har analyserats och följts upp. Med hjälp av journalgranskning har fem patientkategorier identifierats. Dessa är alkohol, blandmissbruk, opioider, riskbruk och enstaka intoxikation. Det är alkohol, enstaka intoxikation och blandmissbruk som utgör de största grupperna. Och man har även kartlagt vårdprocesser och vårdbehov för de fem patientkategorierna med tillhörande kostnadsberäkningar. Vårdresursbehov handlar därmed om att se människan bakom LOB. Man har även beräknat tillkommande vårdbehov vid ändrat arbetssätt hos polisen i hela regionen. Flest LOB-fall kommer in till beroendeakuterna under lördagar och söndagar.

Bilden: Robert Kindroth och Frans Venizelos (Foto:Camilla Petersson)

– Det är viktigt att jobba med dessa frågor särskilt utifrån patientsäkerheten. Den här målgruppen behöver oftast vård, vilket de inte får när de hamnar i en polisbil med destination arrest. I framtiden så vill vi att färre hamnar i detta sjukdomstillstånd och då behövs tidigare insatser från sjukvård och socialtjänst, Robert Kindroth, kommunpolis inom Polisen.

– Vid tillnyktring hos beroendevården ökar våra möjligheter att erbjuda patienten fortsatt behandling inom beroendevården. Genom att kartlägga vårdprocesser och vårdbehov får vi bättre möjligheter att se människan bakom LOB. Det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en än mer jämlik och patientsäker vård, säger Frans Venizelos, säkerhetssamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Konferensen avslutades med panelsamtal och dialog med publiken. I panelen medverkade:

  • Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef
  • Gunborg Brännström, utredare och expert
  • Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad 
  • Olle Frisén, medicinsk ansvarig Capio Maria
  • Jessica Ericsson (L), 1:e vice ordförande sjukvårdsutskott- och styrelse Söder 

Panelsamtalen handlade exempelvis om hur viktigt det är att säkra barnperspektivet. Men diskussioner förekom också kring förebyggande insatser, samverkan, långsiktighet och framförallt vad som ska göras i nästa steg.

– Vi har under projektets gång sett att mötet mellan professionerna och myndigheterna på klinisk/fältnivå är oerhört viktigt för att kunna skapa förändring och förståelse, säger Frans Venizelos, säkerhetssamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Vad som händer framöver

Projektet pågår till december 2018. Nästa steg i projektet handlar om att genomföra varaktiga förändringar för att säkerställa en jämlik vård och en tidig medicinsk bedömning av omhändertagna enligt LOB. Mer konkret handlar detta om att utreda och pröva alternativ till polisens transporter men också att skapa fler vårdplatser inom beroendevården.

Framöver ska man även pröva lokala vårdlösningar i samverkan mellan lokala sjukhus, beroendevården, socialtjänst och polisen. Man behöver även utreda samlokalisering av socialtjänst och beroendevård samt av vårdresurser i arresten. Sedan ska man fortsätta utveckla samverkan på strategisk och operativ nivå. Att ersätta stuprör med hängrännor.

– När projektet är slut hoppas jag att detta blir ett hållbart arbetssätt framöver. För fler inom denna målgrupp behöver komma till vården, säger Robert Kindroth, kommunpolis inom Polisen.

Publicerad 171211

 

Publicerad 2017-12-11