Högt betyg för bemötande och rekommendation inom heldygnsvården

De flesta patienter tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Merparten kan även rekommendera avdelningen till andra. Men information och delaktighet kan förbättras än mer. Detta enligt resultatet från patientenkäten.

– Vi strävar efter att så många som möjligt ska vara nöjda med den vård och behandling som vi erbjuder. Därför jobbar vi fortlöpande med att förbättra beroendevården. Det höga betyget från patientenkäten visar att patienterna uppskattar den hjälp som vi erbjuder inom heldygnsvården, säger Daniel Hellman Uppström, som är vikarierande verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Patienters synpunkter är en viktig del i det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Patientenkäten inom heldygnsvården delas ut i samband med utskrivning. Under 2019 har 2447 patienter svarat på enkäten.

Enkäten består av åtta frågor där patienten får ange hur nöjd hen är med sin vård och behandling. Svarsalternativen är graderade efter en femgradig skala, där 5 är det mest positiva och 1 det mest negativa.

Högt betyg för bemötande och rekommendation

Resultatet visar att 95 procent av patienterna tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Och 84 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?”.

– De flesta patienter som jag har träffat på våra avdelningar tycker att de blir bemötta med respekt och förståelse. Så det höga betyget i enkäten stämmer väl överens med mina erfarenheter, säger Christina Paulsrud som är brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Resultatet visar att 90 procent av patienterna kan rekommendera avdelningen till andra. Och 80 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Skulle du rekommendera avdelningen till någon i din situation?”.

– Det är ett högt betyg som vi fått för rekommendation. Att så många kan rekommendera oss till andra visar att de är nöjda med det bemötande och den behandling som vi erbjuder, säger Christina Paulsrud.

Förbättringsområden

Det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet. Exempelvis kan området information förbättras. 82 procent av patienterna har svarat att de fått tillräcklig information om sitt tillstånd. Men några patienter tycker däremot att de inte fått tillräcklig information om sin vård och behandling.

– Det är självklart att patienterna ska få tillräcklig information om sin vård och behandling. Detta är något som vi kan förbättra, säger Christina Paulsrud.

På frågan ”Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande dig och din vård?” har 83 procent av patienterna svarat att de fått möjlighet till detta. Men detta kan också förbättras.

– Att öka patienters delaktighet är något som jag har stort fokus på utifrån min roll som brukarinflytandesamordnare. Detta är något som jag och medarbetarna på avdelningarna jobbar för att utveckla på många olika sätt, säger Christina Paulsrud.

Beroendecentrum Stockholm ska, utifrån resultatet av enkätundersökningen, jobba vidare med kvalitet- och förbättringsarbetet. Detta görs på respektive avdelning, och med stöd av kvalitetscontroller Thérése Axelsson och brukarinflytandesamordnare Christina Paulsrud.

Publicerad 2020-05-15

Mer om Patientenkät i heldygnsvård år 2019

Enkäten innehåller åtta frågor med sex svarsalternativ, där siffran 5 till 1 anger hur nöjd man är med sin vård och behandling. Siffran 5 är ja, helt och hållet och siffran 1 är nej, inte alls. Ej aktuellt finns också med som möjligt svarsalternativ.

Följande resultat redovisar andel svarande som valt siffran 5 det vill säga Ja, helt och hållet. Siffran inom parentes anger de som valt siffran 5 och 4 i sina svar.

 1. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  (totalt 2442 svar) 84 procent (95 procent)
 2. Kände du dig trygg på avdelningen?
  (totalt 2441 svar) 82 procent (94 procent)
 3. Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?
  (totalt 2440 svar) 63 procent (82 procent)
 4. Gjorde personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård och behandling?
  (totalt 2431 svar) 67 procent (83 procent)
 5. Var personalen tillgänglig när du behövde dem?
  (totalt 2433 svar) 78 procent (91 procent)
 6. Om dina närstående ville prata om ditt tillstånd och din vård fick de då möjlighet till det?
  (totalt 2414 svar) 61 procent (70 procent)
 7. Upplever du att du blivit hjälpt av den vård och behandling du fick på den här avdelningen?
  (totalt 2438 svar) 71 procent (87 procent)
 8. Skulle du rekommendera den här avdelningen till andra?
  (totalt 2432 svar) 80 procent (90 procent)

Resultatet av enkäten anslås på avdelningarna och publiceras även på vår webbplats så att även allmänheten kan ta del av resultatet.