Victor Lindfors

Fler berusade får vård istället för arrest

Förändrat arbetssätt, tidig medicinsk bedömning och anpassade insatser för en långsiktig vårdkontakt. Detta är några insatser som har ökat person- och patientsäkerheten vid omhändertagande enligt LOB*.

– Det är viktigt att vi jobbar tillsammans med andra samhällsaktörer för att förbättra omhändertagandet av berusade. Genom samverkan, utbildning och framförallt en gemensam vilja har vi genomfört förändringar som har ökat person- och patientsäkerheten, säger Victor Lindfors som är överläkare på Beroendeakuten Stockholm.

Samverkansprojektet Från arrest till adekvat vård* startades 2015 för att öka person- och patientsäkerhet vid omhändertagande enligt LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511). I projektet har beroendevården, kommunerna och Polisen i Stockholm samverkat för att fler som omhändertas enligt LOB ska få vård och en tidig medicinsk bedömning.

Statistik visar att fler personer som omhändertas enligt LOB får vård, och en tidig medicinsk bedömning. Under 2017 har 3 175 personer, som omhändertagits enligt LOB, fått vård på Beroendeakuten Stockholm. 2018 har antalet ökat till 5 783, nästan en fördubbling av antalet i jämförelse med år 2017. Även för 2019** har antalet ökat till 6 469 personer.

– Det är positiv att betydligt fler kommer till vården och får medicinskt övervakad tillnyktring. Detta ger ju oss även bättre möjligheter att kunna erbjuda fortsatt stöd och behandling, säger Victor Lindfors.

Förändrat arbetssätt för att fler ska få vård

Samverkan mellan aktörerna har förbättras. Genom olika utbildningsinsatser har medarbetarna inom beroendevården och Polisen fått ökad förståelse för varandras verksamhetsuppdrag. Utbildningsinsatserna har också medfört en ökad förståelse för personer som omhändertas. Exempelvis har poliser fått utbildning i beroendemedicin och ett screeningverktyg har tagits fram som stöd vid bedömning av vårdbehov. Polisen har även sett över säkerhetsåtgärderna i arresten.

– Genom ett respektfullt bemötande och en ökad förståelse för personen som omhändertas kan vi tillsammans hjälpas åt att vända situationen på ett så konstruktivt sätt som möjligt, säger Victor Lindfors.

När alltfler omhändertagna förs till vård ökar även behovet av vårdplatser. Därför har åtta nya vårdplatser öppnats på Beroendeakuten Stockholm. Här har man även skapat en trygg miljö för kvinnor och särskilt utsatta patienter.

Tidig medicinsk bedömning

En tidig medicinsk bedömning i samband med ett omhändertagande kan spela en avgörande roll för någons liv. Avståndet till beroendeakuterna kan ibland avgöra om de omhändertagna förs till vården eller inte.

Inom Stockholms län finns två beroendeakuter, båda i Stockholm. För att fler omhändertagna ska få en tidig medicinsk bedömning och en medicinsk övervakad tillnyktring har två akutplatser för substanspåverkade öppnats vid Psykiatricentrum Södertälje. Inledningsvis var detta en pilotverksamhet men från och med 1 januari 2020 är verksamheten permanent.

– Tillnyktring i arrest kan vara tillräckligt men där det behövs medicinsk övervakad tillnyktring är det viktigt att personen får detta. Därför är det bra att vi kan erbjuda fler platser för medicinsk övervakad tillnyktring både inom Beroendecentrum Stockholm och Psykiatricentrum Södertälje, säger Victor Lindfors.

Anpassade insatser för en långsiktig vårdkontakt

Inom projektet har man tittat närmare på hela LOB-processen. Detta för att bättre kunna nå personer som har ett fortsatt behov av stöd och kunna erbjuda anpassade insatser för en långsiktig vårdkontakt.

Genom en informationsinsats ska personer som omhändertas enligt LOB vid utskrivning få med sig information om vart de kan vända sig om de vill förändra sina alkoholvanor. Det finns hjälp att få både inom beroendevården och socialtjänsten.

Det är även viktigt att kunna erbjuda hjälp till personer som har en svårare beroendeproblematik, och som lever i utsatthet. Här har de olika insatserna samordnats än mer.

– En tydlig arbetsordning och förbättrad samverkan ger oss bättre möjligheter att kunna erbjuda anpassade insatser för en långsiktig vårdkontakt. Vi har jobbat med att förtydliga vilken samhällsaktör som gör vad och vart personen ska vända sig i ett visst skede, säger Victor Lindfors.

Fortsatt samverkan

Samverkansaktörerna jobbar fortsättningsvis för ett bättre omhändertagande av berusade personer.

– Vi fortsätter att jobba för att förbättra omhändertagandet av berusade personer. Det gör vi framförallt med hjälp av fokus på att optimera samarbetet både inom och mellan de ansvariga aktörerna. I detta ingår regelbundna uppföljningsmöten och utvärderingar om hur det hela utvecklar sig. Vi ska även titta närmare på om det finns fler sätt att jobba tillsammans med detta, säger Victor Lindfors.

 

 

* De samverkande aktörerna är Region Stockholm, Polismyndigheten i polisregion Stockholm, Beroendecentrum Stockholm, Capio Maria och senare Prima Maria, Socialförvaltningen Stockholm Stad och Södertälje kommun.

Bakgrunden till projektet är missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) men också regeringens beslut att fördela stöd till lokal- och regional utveckling för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB (1976:511). Du kan läsa hela missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” på Riksdagens webbplats: riksdagen.se.  Där kan du även läsa mer om LOB: riksdagen.se

** I statistiken för 2019 inkluderas även Psykiatricentrum Södertälje i dessa siffror.

 

Bild: Victor Lindfors (fotograf Camilla Petersson)

Publicerad 2020-06-23