Högt betyg för bemötande och rekommendation även inom öppenvården

Nästan alla patienter tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Merparten kan även rekommendera mottagningen till andra. Det som kan förbättras än mer är tillgänglighet och information. Detta visar resultatet från patientenkäten.

– Det är viktigt att vi får kunskaper om hur patienterna upplever beroendevårdens kvalitet. Därigenom får vi möjligheter att förbättra oss. Att nästan alla patienter kan rekommendera oss visar att vi jobbar framgångsrikt med vårt kvalitets- och förbättringsarbete, säger Daniel Hellman Uppström, som är vikarierande verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Patienters synpunkter är en viktig del i det kvalitets- och förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Patientenkäten inom öppenvården är därför en återkommande undersökning inom beroendevården. Enkäten delas ut under två veckor på våren respektive hösten. 1008 patienter har svarat på vårens enkät.

I enkäten får patienten möjlighet att besvara åtta frågor och där ange hur nöjd hen är med sin vård och behandling. Svarsalternativen är graderade efter en femgradig skala, där 5 är det mest positiva och 1 det mest negativa.

Bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt

Resultatet visar att 97 procent tycker att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Och 85 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?”.

– Så gott som alla patienter jag har pratat med på mottagningarna påpekar särskilt att det fina bemötandet som vi ger är avgörande för att vårdkontakten ska fungera. Man brukar särskilt uttrycka hur viktigt det är att mötas med respekt, intresse och av någon som tror på ens förmåga, säger Christina Paulsrud som är brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm.

Många kan rekommendera mottagningen till andra

Resultatet visar att 92 procent kan rekommendera mottagningen till andra. Och 79 procent av dem har svarat Ja, helt och hållet på frågan ”Skulle du rekommendera mottagningen till någon i din situation?”.

– Jag har pratat med många som kommer till oss för sitt första besök. De berättar efter besöket om lättnaden över att ha fått möta någon som förmedlar hopp. Jag hoppas därför att våra nöjda patienter kan förmedla samma sak till dem som ännu inte vågat ta steget till att söka hjälp. Skam och stigmatisering hindrar tyvärr fortfarande många att söka hjälp fastän det finns fungerande hjälp att få, säger Christina Paulsrud.

Förbättringsområden

Utifrån resultatet finns det områden som kan förbättras än mer. Exempelvis är tillgänglighet ett område som kan förbättras än mer. 85 procent av patienterna har svarat att de kan komma i kontakt med mottagningen inom rimlig tid. Men några tycker däremot att de inte kan komma i kontakt med mottagningen inom rimlig tid.

– De patienter som jobbar dagtid och som behöver besöka mottagningen för att hämta läkemedel eller lämna prover, ibland flera gånger i veckan, efterfrågar än mer öppettider efter kontorstid. Det är det vanligaste synpunkten vi får till oss när det gäller tillgängligheten, säger Christina Paulsrud.

På frågan ”Om din närstående har velat tala med personalen om ditt tillstånd och din vård, har de då fått möjlighet till det?” har 82 procent svarat att de fått möjlighet till det. Men detta kan också förbättras än mer.

– Att inkludera närstående är ofta bra, men det kan också vara så att patienten inte vill det. I så fall sker det naturligtvis inte, det vore dessutom ett brott mot patientsekretessen. Däremot, när det är ett önskemål från patienten att de närstående ska involveras, då ska vi såklart möjliggöra det, säger Christina Paulsrud.

Utifrån resultatet av enkätundersökningen ska Beroendecentrum Stockholm jobba vidare med kvalitet- och förbättringsarbetet. Detta görs på respektive mottagning, och med stöd av kvalitetscontroller Thérése Axelsson och brukarinflytandesamordnare Christina Paulsrud.

 

Publicerad 2020-06-05

Mer om Patientenkät i öppenvård - våren 2020

Enkäten innehåller åtta frågor med sex svarsalternativ, där siffran 5 till 1 anger hur nöjd man är med sin vård och behandling. Siffran 5 är ja, helt och hållet och siffran 1 är nej, inte alls. Ej aktuellt finns också med som möjligt svarsalternativ.

Följande resultat redovisar andel svarande som valt siffran 5 det vill säga Ja, helt och hållet. Siffran inom parentes anger de som valt siffran 5 och 4 i sina svar.

 1. Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  (totalt 1002 svar) 85 procent (97 procent)
 2. Kan du komma i kontakt med mottagningen inom rimlig tid (till exempel via 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)?
  (totalt 943 svar) 56 procent (85 procent)
 3. Får du tillräcklig information om din vård och behandling?
  (totalt 989 svar) 64 procent (91 procent)
 4. Gör personalen dig delaktig i besluten beträffande din vård och behandling?
  (totalt 984 svar) 68 procent (91 procent)
 5. Vågar du berätta för din behandlare hur du mår?
  (totalt 994 svar) 72 procent (90 procent)
 6. Om dina närstående har velat tala med personalen om ditt tillstånd och din vård, har de då fått möjlighet till det?
  (totalt 664 svar) 63 procent (82 procent)
 7. Upplever du att du blivit hjälpt av den vård och behandling du får på den här mottagningen?
  (totalt 984 svar) 63 procent (90 procent)
 8. Skulle du rekommendera den här mottagningen till någon i din situation?
  (totalt 980 svar) 79 procent (92 procent)

Resultatet av enkäten anslås på mottagningen så att patienter, närstående och andra kan ta del av det. Och resultatet publiceras på webbplatsen så att även allmänheten kan ta del av resultatet.