Patientsäkerhet

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla och förbättra vården. 

Vi vill att du ska få bästa möjliga vård utifrån dina behov: när och där du behöver det. Allt för att du och dina närstående ska kunna få en ökad livskvalitet. 

Din åsikt är viktig för oss

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du får. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta Beroendecentrum Stockholm centralt. Du kan vara anonym om du vill. Läs mer på informationssidan om Synpunkter i menyn till vänster. 

Patientenkät

Varje år får några slumpvis utvalda patienter inom sjukvården i Stockholms län en patientenkät hemskickad. Även om vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten så förstår vi om det kanske inte passar bra för dig just då. Du kan alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten. 

Det kan också hända att vi frågar om du vill fylla i den patientenkät som Beroendecentrum Stockholm delar ut på våra mottagningar. Även här får du själv bestämma om du vill delta eller inte. 

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador så att en god vård kan erbjudas. Patienter och närstående ska ha möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde utreder vi alltid allvarliga händelser och synpunkter som vi får in från patienter, närstående eller våra vårdgrannar och samarbetspartner. Tillsynsmyndighet för vården är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • Personalen ska bidra till hög patientsäkerhet. Därför ska personalen rapportera tillbud och negativa händelser.
  • När en vårdskada inträffar ska patient och närstående informeras.
  • Händelsen ska utredas och åtgärder vidtas så att det inte händer igen. Patient och närstående ska informeras om vilka åtgärder som har vidtagits.
  • Patient och närstående ska informeras om möjligheten att anmäla händelsen till IVO, Patientnämnden, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Läkemedelsförsäkringen.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas. Läs mer om sekretess under rubriken Din journal i kolumnen till vänster. 

Förebyggande insatser

Förebyggande arbete är en viktig del i vår strävan för en trygg och säker vård. Därför lägger vi ner mycket tid och energi på att jobba för att otrygga situationer inte ska uppstå. 

Krisplan

Krisplanen är ett verktyg för att hantera och undvika risksituationer. Planen tas fram tillsammans med dig som är patient, dina närstående och eventuellt andra aktörer. I krisplanen beskrivs de symtom som kan tyda på att du börjar må sämre. Där anges också vilka åtgärder som i så fall behöver vidtas. 

Systematisk suicidriskbedömning 

En viktig uppgift inom psykiatrin är att förebygga självmord - suicid - hos personer som är under behandling. Därför har psykiatrin inom Stockholms läns landsting tagit fram en standard för hur suicidrisk ska bedömas och dokumenteras i patientjournalen. 

Hot och våld 

Vi vill ha en miljö och vård som fungerar på bästa sätt för både dig som patient och för våra medarbetare. Därför arbetar vi systematiskt för att förebygga och förhindra hot- och våldssituationer. Det gör vi genom att utbilda alla medarbetare i hur de på bästa sätt ska bemöta dig som patient. 

Ibland händer det ändå att en hotfull eller våldsam situation uppstår. Därför har vi också tydliga riktlinjer för hur våra medarbetare ska agera när det händer. Utgångspunkten är att alla ska kunna känna sig trygga och säkra i vården.