Fler äldre dör av alkohol

En rapport från Socialstyrelsen visar att fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Och att antalet personer 65 år och äldre som får vård för sjukdomar relaterade till alkohol ökar.

Enligt rapporten ”Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2017” visar statistik från år 2015 att över 1000 personer 65 år och äldre dog av orsaker relaterade till alkohol. Det är en ökning med 41 procent sedan 2001. Men samtidigt minskade dödsfallen kopplade till alkohol bland personer mellan 20 och 64 år.

Det är också allt fler äldre som får vård för hälsoproblem relaterade till alkohol. Och här är det andelen kvinnor som ökar mest. Inom beroendevården kan man se att antalet kvinnor mellan 65-84 år som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015.

Drickande mer socialt accepterat

Sven Andréasson, professor på Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, tror att faktorer som bättre ekonomi bland dagens pensionärer, ökad tillgänglighet till alkohol och mer alkoholpositiva normer bland dagens äldre än föregående generation kan förklara denna ökning.

Även Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, ser alkoholpositiva normer som en förklaring till ökningen.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka.

Äldre tål alkohol sämre

Sven Andréasson påpekar att det finns mycket vi kan göra för att hindra en ytterligare ökning.

– Generell restriktiv alkoholpolitik är fortfarande de effektivaste åtgärderna för att begränsa alkoholkonsumtion, även för äldre personer. Men vi behöver också tydliggöra att man tål alkohol sämre med stigande ålder. Det kan också vara bra att ta fram nationella riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol och då med lägre gränser för äldre, säger Sven Andréasson.

Enligt Socialstyrelsens rapport är det ofta personal på äldreboenden eller inom hemtjänsten som först ser tecknen på äldre personers alkoholproblem. Men det är bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena som har rutiner för vad man gör vid misstanke eller upptäckt av alkoholberoende.

– Vi kan bli bättre på att ge information och utbildning till anställda inom äldreomsorg. Men det är också viktigt att ge information till exempelvis pensionärsorganisationer, patientföreningar och frivilligorganisationer som når äldre, säger Sven Andréasson.

Kan finnas ett mörkertal

Det är troligt att det finns ett mörkertal när det gäller antalet skador som orsakas av alkoholintag. För när en äldre person till exempel kommer till akuten kontrollerar man inte alltid om alkohol varit inblandat, trots att det kan ha varit så vid exempelvis fallskador.

Enligt Michaela Prochazka har även primärvården en viktig roll när det gäller att upptäcka alkoholberoende. Även Sven Andréasson påpekar vikten av att diskutera alkoholvanor med patienterna.

– Vi behöver bli bättre på att diskutera alkoholvanor med patienterna där det är medicinskt motiverat, och särskilt bland äldre. Framför allt bör alkohol diskuteras vid all förskrivning av läkemedel till äldre, säger Sven Andréasson.

Många får hjälp

Det är många äldre personer som söker hjälp för sitt riskbruk och alkoholberoende, och det är särskilt våra mottagningar för alkohol och hälsa som de vänder sig till.

– Vi kan se att många äldre personer söker hjälp vid Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1. Drygt 25 procent av våra patienter är 65 år och äldre. Vår tro är att mottagningens försök att arbeta patientcentrerat kan verka särskilt tilltalande för äldre, då stigmatiseringen av alkoholproblem troligtvis är större för äldre personer än för yngre personer, säger Sven Andréasson.

De flesta som går igenom behandlingen klarar sig bra efteråt. Det gäller både dem som bestämt sig för att aldrig mer dricka alkohol och dem som nu kan dricka på ett kontrollerat sätt.

Forskningsprojekt

På Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 pågår ett forskningsprojekt där man jämför effekter av olika behandlingsinsatser för olika åldersgrupper. I forskningslitteraturen finns inget svar på detta än och det är därför intressant forskning att titta närmare på.

Du som vill ha hjälp

Välkommen till våra mottagningar om du vill ha hjälp att dricka mindre. Du kan antingen söka direkt till oss eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vi kan också ge råd till dig som är orolig för någon i din närhet.

Publicerad 2017-02-24