Fler får hjälp på Sprututbytet S:t Göran

Antalet besök på Sprututbytet S:t Göran fortsätter att öka. Under 2017 har 1799 personer besökt mottagningen och antalet besök var nästan 26 000. Många kom till mottagningen för att byta sina använda kanyler men också enbart för att träffa läkare, sjuksköterska, kurator, barnmorska eller tandläkare. De flesta är, enligt ”Verksamhetsberättelse 2017”, mycket nöjda med den hjälp som erbjuds här. Medarbetarna får högt betyg för bemötande, kunskaper och förtroende. Många kan dessutom rekommendera mottagningen till andra.

(Fotograf: Camilla Petersson)

– Det känns bra att vi under 2017 har hjälpt 1799 personer till förbättrad livskvalitet. Det är viktigt för oss att erbjuda vård av god kvalitet och att alltid ha ett gott bemötande. Att så många kan rekommendera oss till andra är ju ett bevis på att de som besöker oss verkligen är nöjda, säger Fredrik Lindström, chef för Sprututbytet S:t Göran.

På mottagningen får personer som injicerar droger möjligheter att byta sina sprutor och kanyler till nya för att skydda sig mot blodsmittor som hiv, hepatit och andra blodburna infektioner. Man erbjuder även rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet. Genom samarbete med den hiv-specialiserade vården kan man också ge patienter tillgång till kontinuerlig medicinering.

Många får hjälp och därigenom förbättrad livskvalitet

Det är 1799 personer som besökt Sprututbytet S:t Göran under 2017 och antalet besök på mottagningen var totalt 25 829. I medeltal innebär detta cirka 100 besök per dag. De flesta besök har gjorts i samband med sprututbyte men många har också kommit enbart för att träffa läkare, sjuksköterska, barnmorska, kurator eller tandläkare.
Personer som injicerar droger riskerar att drabbas av svåra bakteriella mjukdelsskador. De löper också stor risk att smittas av blodburna virusinfektioner. Rena sprutor minskar dessa risker avsevärt.

– De som behöver få sina sår omlagda kan få hjälp med detta. Vi har även läkare på plats och de som exempelvis behöver antibiotikabehandling kan därför erbjudas detta. Det känns verkligen bra att vi kan erbjuda den hjälpen här på sprututbytesmottagningen, säger Fredrik Lindström.
För att få nya kanyler måste man lämna in de använda kanylerna till mottagningen. 286 997 sprutor har delats ut under året, och detta är en ökning jämfört med året innan.

– På sprututbytesmottagningen vaccinerar vi också mot hepatit A och B och vi erbjuder även behandling mot hepatit C. Många får även hiv-behandling här och det gör att de lättare kan fullfölja sin behandling. De behöver inte längre åka ut till Huddinge sjukhus för att få sin hiv-behandling. Om vi ska minska hiv med behandling är det ju självklart viktigt att vi kan erbjuda rena sprutor och kanyler, poängterar Fredrik Lindström.

Tanken med sprututbytesverksamheten är att främja hälsa och förbättra livskvaliteten för personer som injicerar droger. I detta ingår även att erbjuda rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet. Av de som besökte sprututbytet 2017 uppgav 62 procent att de hade pågående kontakt med socialtjänsten, 40 procent hade pågående kontakt med beroendevården, 14 procent hade kontakt med frivården och 9 procent hade kontakt med psykiatrin. Sammanlagt uppgav 75 procent att de hade en pågående kontakt med antingen socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin eller frivården.

Patienterna mycket nöjda med sprututbytesverksamheten

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra mottagningar, och även avdelningar, inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Patienterna på Sprututbytet S:t Göran fick under en två-veckors period svara på en enkät om hur de upplevde vården på mottagningen. Det är totalt 112 som har svarat på enkäten.

Resultatet visar att nästan alla tyckte att de blev bemötta på ett mycket bra sätt (där 90 procent svarade ”mycket bra”). De flesta tyckte att medarbetarnas nivå av utbildning och kunskap var mycket bra (där 76 procent svarade ”mycket bra”). Och de flesta tyckte även att de hade förtroende för medarbetarna (där 76 procent svarade ”mycket bra”). Merparten svarade att de skulle rekommendera mottagningen till andra (där 86 procent svarade ”mycket bra”). Men det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet. Ett förbättringsområde gäller öppettider (där 43 procent svarade ”mycket bra”). Ett annat förbättringsområde gäller möjligheter till hjälp utöver sprututbyte (där 55 procent svarade ”mycket bra”).

– Vi har flest besök på eftermiddagen och då kan det tyvärr bli lite väntetid. Men att ha öppet under dagtid fem dagar och kvällsöppet en dag i veckan är ju ändå en bra början, avslutar Fredrik Lindström.

Beroendecentrum Stockholm ska, utifrån resultatet av enkätundersökningen, jobba vidare med kvalitetsarbetet.

Sedan januari 2018 delas även överdosmotgiftet Naloxon ut. Men för att få tillgång till detta måste man vara inskriven vid Sprututbytet S:t Göran. Det krävs även att man går en utbildning kring hur man ska agera vid en överdos på opioider som till exempel fentanyl och heroin. Sprututbytet S:t Göran har hittills delat ut cirka 1200 doser Naloxon.

Publicerad 2018-10-19