Ökat fokus på boende och arbete i ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende”

Socialstyrelsen förstärker de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning. 

Tak över huvudet och arbete är två viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångrik och bidra till att bryta ett missbruk.

– En stabil boendesituation är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende, säger Maria Branting som är projektledare på Socialstyrelsen.

I riktlinjerna rekommenderas individanpassat stöd till arbete.

– Även brist på sysselsättning kan vara ett hinder för att behandlingen och återanpassningen i samhället ska lyckas. Det är en av de vanligaste orsakerna till återfall, säger Nils Stenström som är utredare på Socialstyrelsen.

Eftersom psykisk ohälsa är vanligt bland personer med beroende och missbruk så rekommenderas också att vård- och stödinsatser från olika aktörer samordnas.

– Stöd från det personliga nätverket har också visat sig positivt för benägenheten att söka hjälp för alkohol- och narkotikaproblem. Samtidigt kan påfrestningarna för anhöriga vara stora och leda till psykisk och fysisk ohälsa, säger Maria Branting.

I riktlinjerna rekommenderas också olika former av psykosocialt stöd till vuxna anhöriga och andra närstående.

Publicerad 2015-04-22