Högt betyg för bemötande och rekommendation

De flesta patienter tycker att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Många kan dessutom rekommendera den mottagning som de besökt till andra. Men det finns förbättringsområden. Vi behöver exempelvis förbättra närståendeperspektivet. Detta visar resultatet av årets patientenkät inom öppenvården.

– Vi är väldigt glada för det här resultatet. Att våra patienter kan rekommendera oss till andra är ett kvitto på att vi har patientens fokus och att vårdprocessen organiseras utifrån patientens egna behov och förutsättningar, säger Johan Franck som är verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Nästan tre tusen svar

Patienters erfarenhet och synpunkter på den vård och behandling som de får på våra mottagningar, och även avdelningar, inom Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i det kvalitetsarbete som ständigt bedrivs inom verksamheten.

Syftet med enkätundersökningen är bland annat att undersöka tillgänglighet, bemötande, tilltro till medarbetarnas kompetens, information som erhållits, delaktighet och tillfredsställelse i stort med behandlingen.

Enkäten delas ut två gånger per år, på våren och hösten. Alla patienter som besöker våra öppenvårdsmottagningar erbjuds att delta i enkäten. Det är 2887 patienter som har svarat på vad de tycker om oss och den vård vi erbjuder.

Bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt

Resultatet visar att patienterna tyckte att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (där 91,4 % svarar ”Ja, helt och hållet”).

– Det är självklart viktigt för oss att vi bemöter patienterna med respekt och på ett hänsynsfullt sätt och där har våra engagerade medarbetare gjort en bra insats, säger Christer Spångberg som är ledningens representant och biträdande sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Resultatet visar även att merparten skulle rekommendera den här mottagningen till andra (där 83,8 % svarar ”Ja, helt och hållet”). Många av patienterna ansåg att de var nöjda med den vård som de fått (där 52,7 % svarar ”Stämmer mycket bra” och 35,4 % svarar ”Stämmer ganska bra”). Drygt två tredjedelar av patienterna kände sig delaktiga i framtagandet av vårdplanen(där 67 % svarar ”Ja, helt och hållet”).

Förbättringsområden

Det finns områden som kan förbättras än mer utifrån resultatet. 

– Det är även viktigt att jobba vidare med de övriga områden där vi har fått ett bra resultat. För det finns exempelvis några procent som inte är nöjda med den behandling de får. Och för att förhindra att patienterna oplanerat lämnar sin behandling är det viktigt för oss att försöka identifiera och nå de patienter som är mindre nöjda och i samråd med dessa patienter kan vi göra de förbättringar som behövs och därigenom öka patienttillfredsställelsen, säger Christer Spångberg.

Ett förbättringsområde gäller exempelvis att ta med närståendeperspektivet. För på påståendet ”Om dina närstående har velat tala med personalen om ditt tillstånd och din vård, har de då fått möjlighet till det?” svarar 47,4 % ”Ja, helt och hållet”.

– På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera patientens behandling med deras närstående. Patienten kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Närstående är också välkomna till oss och de kan få vara med på möten om patienten själv vill det. Men vill patienten inte att deras närstående ska vara delaktig så kan vi tyvärr inte dela informationen, säger Christer Spångberg.

Inom Beroendecentrum Stockholm finns CRAFT-programmet som utvecklats för att hjälpa närstående, till exempel föräldrar, syskon, partners eller nära vänner, att förmå en person med beroendeproblem att söka hjälp och påbörja behandling. Men det finns även andra organisationer som kan hjälpa närstående.

– Vi kan självklart bli ännu bättre på att informera om att vi välkomnar närstående i behandlingen och att vi erbjuder hjälp även för närstående, avslutar Christer Spångberg.

Beroendecentrum Stockholm ska, under ledning av Christer Spångberg, framöver jobba vidare med kvalitetsarbetet utifrån resultatet av enkätundersökningen.

Publicerad: 171120

Publicerad 2017-11-20